Notule Openbare Vergadering 25 Maart 2024

Notulen openbare vergadering 25 maart 2024

Aanwezig: Ton, Mark Kanters, Mark Bax, Hannie, Martine , Bianca en Noortje

Aanwezig in de zaal: 60 mensen

Opening: Ton heet iedereen van harte welkom, een speciaal welkom aan Alie Schepers, Ingrid van Geffen, wethouder v Zeeland, Janine Rechters en Maik van Houdt(politie in ieder geval tot 1 juni) en Femke van de Velde

De film over ons dorpje wordt getoond aan het publiek, er komt een mooi applaus uit de zaal

Bestuurszaken: vanavond nemen we afscheid van Tom v.d. Mortel en Pieter v.d. Akker, zij hebben 10 en 2 jaar lang zich ingezet voor het Dorpsoverleg. Ton bedankt ze en Noortje overhandigt  hen een mooie tapasplank, bedankt voor jullie jarenlange inzet.

Martine en Bianca worden welkom geheten in het bestuur, Martine stelt zich voor aan het publiek, Bianca kent iedereen wel

Wonen: CPO Femke van der Velde(collectief particulier Opdrachtgeverschap)

Femke: Femke legt uit wat CPO inhoud, er zijn maar weinig mensen in de zaal die hier ooit van gehoord hebben.  Ze vertelt waar er allemaal al CPO trajecten gestart zijn, vooral in Brabant zijn ze zeer actief. Gebeurd vaak bij koop, maar ook wel eens bij huurwoningen. Dit is vaak voor starters of 55 plus bewoners. Ze legt de voor en nadelen uit van samen bouwen. Vervolgens komt de rol van de CPO naar voren. Voor- financiering(ongeveer 10.000 euro in 5 termijnen) is wel belangrijk om rekening mee te houden, want de gemeente en architect moeten toch meteen betaald worden, alvorens je kan starten met de CPO. We moeten wel in de gaten houden dat als je wil bouwen via de CPO, dit wel 2 of 3 jaar gaat duren, dus als je denkt dat je er over 1 jaar woont, moet je niet met hun in zee gaan. Aanstaande donderdag komt Femke om half 8 nogmaals uitleg geven aan geïnteresseerden.

Grondprijzen in De Rips: wethouder van Zeeland

Maurice Emonds is helaas afwezig i.v.m. een sterfgeval in de familie. De grond prijs wordt gebaseerd op een vrijstaande woning of een 2  kapper, dus niet meer onder of boven de 250 m2. Er veranderd veel: Stijging woonprijzen, wijziging  woningbouwmarkt, snel klaar zijn, projectbouw. Grondwaarde 2 kapper 307 euro en een vrijstaande woning 300 euro per m2 , dus de prijzen voor de grond zijn een beetje gezakt. Bouwgrond is altijd excl. btw. Er gaat 20.000 euro naar de project ontwikkelaar, meteen komt de vraag of dat ook naar de CPO gaat, Femke geeft aan dat er wel een stukje begeleiding kosten zijn en dat zal ongeveer 5000 euro is. Bouwgrond in Gemert is 100 euro duurder dan de Rips, dit i.v.m. grote kern en de voorzieningen in het dorp.

Omgevingsvisie De Rips:  Mark Kanters praat iedereen bij omtrent de omgevingsvisie, loopt al vanaf de corona. Na de enquête avond is er een dorpsvisie gemaakt, die is uitgewerkt door adviesbureau BEECK Ruimtemakers. Vervolgens zijn er co creatiesessies geweest, 3 in het totaal. Hierbij waren ondernemers, verenigingen, heemkundekring ,natuurmonumenten, Veilig verkeer Nederland, ZLTO aanwezig. Onderwerpen die aan bod komen: Landbouwverkeer op parallelweg, bouwgrond naar welke kant op, klein industrieterrein, openbaar vervoer, wandelroutes richting het bos, voorzieningen in de Rips.  Uit overleg ondernemers buitengebied zijn 10 punten naar voren gekomen, waar naar gekeken gaat worden. Bernard Ploegmakers meld dat er geen Bunthorst is in De Rips, dat ligt in Oploo, het stukje Bunthorst is in principe de Aarlense Peel. Willeke ligt nog toe hoe het er nu voor staat namens de gemeente, er zijn nog wat enkele knelpunten, waar nog over gediscussieerd word. Daarna wordt er een terugkoppeling gedaan naar het Dorpsoverleg, hij wordt vervolgens op 4 juli aan de raad voorgelegd en deze nemen dan een beslissing hierover.  Ingrid v Geffen vraagt of het groen wordt of energie neutraal mogelijk wordt, dat kan ze hierin niet terug vinden. Ton legt uit dat we een balans hebben geprobeerd te vinden, maar het is lastig om het voor iedereen goed te doen. Paul v.d. Aa meld dat er al een snel fietspad ligt tussen De Rips en Milheeze. Marion Peeters vraagt waarom er geen bouwbord aan de Middenpeelweg staat, Willeke legt de reden daarvoor uit. Herman Gommers vraagt waarom er niet meer woningen op de Oude Rips komen, de reden daarvoor is dat al de kinderen over de drukke Ripsestraat heen moeten en dat is gevaarlijk, vandaar dat dat niet onze voorkeur heeft. Het is duidelijk dat we naar een nieuwe bouwgrondlocatie moeten uitkijken. De Omgevingsvisie die door het Dorpsoverleg is opgesteld staat op onze website, en dat was ons uitgangspunt. Bernard Ploegmakers meld dat de tekeningen bij de co creatiesessies zeer slecht waren, ook de project leider is al gestopt, dit beaamt Willeke wel. Frans Ploegmakers geeft Willeke een compliment omdat na al die jaren eindelijk de grondprijzen zijn verlaagd

Link naar dorpsvisie: https://www.derips.nl/dorpsvisie-de-rips/

WGK; Ingrid van Geffen

Alie gaat met vervroegd pensioen, 30 mei is haar afscheid om 19uur. De nieuwe dorpsondersteuner van De Rips is geworden Maartje Geertshuis.  Ze hoopt iets voor de Ripse mensen te kunnen betekenen, 1 mei gaat Alie Maartje inwerken voor 1 maand. Ze heeft er heel veel zin in,  en wij wensen haar heel veel succes en plezier met haar nieuwe baan. Het telefoonnummer en het mailadres blijft hetzelfde, dus daar verandert niets aan. Zijn er vragen kun je ze stellen aan Alie of Maartje. Op  Dorpsagenda vermelden dat Alie haar afscheid gepland staat op 30 mei.

Centrumplan, stand van zaken: Frans Ploegmakers presenteert het nieuwe ontwerp van het dorpshart van De Rips. Het plan bestaat uit 2 fases, fase 1 is dicht bij school, fase 2 is bij het voetbalveld. Fase 1 wordt als eerste aan gepakt.  Geldmaat heeft er geen probleem mee als de rijweg bij fase 1 dicht zou gaan, maar dat is nog niet zeker.  . Gemeente was aan zet, gemeente heeft geen actie ondernomen. Over het Financiële stuk hadden ze geen uitsluitsel over. Er zijn wat wisselingen op het gemeentehuis geweest, vandaar dat het  al 5 maanden stil ligt. Er moet een projectplan gemaakt worden vanuit de gemeente, waar een projectleider aan gekoppeld moet worden, hier zijn de gesprekken mee gevoerd. Q4- 24 zou de eerste fase klaar moeten zijn, maar de financiering is nog niet rond. Q1-25 zal fase 2 in gang gezet worden, dat is de planning. We wachten nu op wie de projectleider wordt vanuit de gemeente. Joop v.d. Heijden vraagt wat er met het openlucht theater gebeurd, dat wordt een open lucht lokaal voor de school, hij zal wel meer naar de school verplaatst worden. De kruidentuin komt te vervallen, want dat is meer onkruid dan iets anders. Parkeerplaatsen blijven gelijk. Hertenweide is niet meegenomen in dit plan. Het onderhoud is mee gerekend in het plan, maar dat wordt dadelijk uit besteed, maar daar moeten nog gesprekken voor volgen. De jeu de boules baan, zit in fase 2 dus dat volgt later.

Open bedrijven dag is op 2 juni in de gemeente.  5 ondernemers uit het dorp hebben een thema  bedacht :Girl power, dit betreft de vrouwelijke ondernemers van de Rips, op deze dag  mogen ook verenigingen aansluiten om zich te promoten, er moet een ludieke opening zijn voor De Rips. Op 6 juni is het roeffeldag, dit voor groep 8 leerlingen, op 7 juni is er een activiteit voor leerlingen van het voorgezet onderwijs uit Gemert en op 8 juni is het een activiteit bij GEA in Bakel

Ambassadeurs van De Rips: Als ambassadeurs worden uitgeroepen de mensen die geregeld rotzooi uit de berm oprapen, Zij houden De Rips schoon. Het betreft hier Paul en Liesbeth van der Aa, Andre van der Aa, Ineke Hendriks, en Bets& Toon Gelden en Rien & Sjan Metler. Zij krijgen een lekker Rips cadeau(wijn, kaas en bonbons) aangeboden. Bij Bets, Rien breng ik  de bonbons thuis. Angela Ploegmakers loopt ook  veel, daar gaan we nog een presentje brengen

Mededelingen:

Tuinafval, de proef met de groenkorven is geslaagd en dat ze deze bakken nu in de gehele gemeente hebben geplaatst

Deelauto: in Gemert wordt er al gebruik van gemaakt. Het betreft een buurtinitiatief, dus dat moet je zelf onderling opzetten. OnzeAuto.com daar kun je alle informatie vinden omtrent de deelauto

Kijk op de Wijk 16 april, loop mee om 18.30 uur vanuit het dorpsplein

nieuwe tijdelijke  wijkagent Maik v Houdt hij is er in ieder geval tot 1 juni en benoemen dat Annemarie Meulensteen is gestopt als buurtbrigadier

Huurhuizen Paterslaan, hiervoor zijn strenge regels vast gesteld, bel Goed Wonen en zij kunnen jou daar van op de hoogte brengen. Er zijn een fors aantal overschrijvingen voor de huurhuizen, de inschrijfperiode is vannacht gesloten, in april wordt uiteindelijk besloten wie er komt wonen. Eerst komen de Ripse mensen in aanmerking en vervolgens de gemeente en later de rest

Rondvraag:

Herman Gommers geeft aan dat het fietspad naar Oploo toe, heel slecht is

Teun Fransen de duikers onder de landmeter v Beurden weg zaten verstopt, dat heeft weken lang onder water gestaan. Dit moet niet nogmaals gebeuren en daar moet op gelet worden. Het is onder de aandacht bij de gemeente

Bernard Ploegmakers zegt dat het bosmuseum gerenoveerd moet worden, dus is er misschien een timmerman in de rips die dit kan renoveren en die mogelijk planken heeft en het kan schilderen. Paul vd Aa en Bernard Joosten  gaan de planken sponseren. Er wordt een  oproep geplaatst op de website hierover

Mevrouw Madrigal vraagt hoe het staat met de lantaarnpaal in het bospaadje, er is nog niets bekend vanuit de gemeente. De 2e lantaarnpaal is nu kapot, dit melden op de buiten beter app

Huub Jacobs klaagt over de staartjes die van de bomen vallen bij hem op de hoek, hij vraagt of de wegen nu geveegd kunnen worden, zodat het meteen allemaal verwijdert is. Dit is iets voor de buiten beter app, daar moet je dat op melden

Om 22 uur wordt de vergadering gesloten

Hieronder vind u de notule en presentatie in PDF:

Notulen openbare vergadering 25-3-2024

OV 25-03-2024 v2