Verslag informatiebijeenkomst uitbreiding pelsdierhouderij

Informatiebijeenkomst inzake aangevraagde vergunning uitbreiding pelsdierhouderij aan de Burg. Nooijenlaan.

De heer Peeters van het urgentie team introduceert zichzelf en de sprekers die vanavond hier bij aanwezig zijn, zoals o.a. de heer Jans van de GGD, mevr. Willems namens de gemeente en wethouder van Extel. Hij geeft aan dat er een aantal vragen vooraf zijn ingestuurd die we proberen te beantwoorden.

Dorpsoverleg maakt een verslag van deze avond om besproken zaken en gemaakte afspraken niet te vergeten.

Aanleiding voor deze avond is de aanvraag voor uitbreiding van de bestaande pelsdierhouderij aan de Burg. Nooijenlaan in De Rips door de huidige vergunning voor varkens in te ruilen voor 2 sheds nertsen. Maximaal komen er dan 9000 fokteven in dit bedrijf. De aanvraag is nog niet beoordeeld door de gemeente, maar deze wordt ingediend i.s.m. een adviseur die vooraf onderzoek zal hebben gedaan. De gemeente gaat sowieso nog in overleg met de betreffende ondernemer. De aanvraag wordt getoetst aan de huidige wet en regelgeving. Er zijn 2 tekeningen aanwezig om in te zien hoe de situatie nu is en zou gaan worden. Momenteel heeft dit bedrijf een vergunning voor een gemengd bedrijf namelijk voor nertsen en varkens. Deze varkens zijn nog niet aanwezig.

Sinds vorig jaar heeft de gemeente haar geurbeleid aangepast voor de hele gemeente. De normen zijn voor de kernen Elsendorp en De Rips zijn niet gewijzigd. Wel is voor het hele grondgebied van de gemeente nu geurbeleid vastgesteld. Voor delen van het buitengebied van De Rips is het geurbeleid wel strenger geworden, namelijk 5 of 10 of 14 OU ten opzicht van voorheen alles 14 OU.

Vraag – Wat zijn de strengere normen t.o.v. de landelijke norm? Landelijk is een staffel ingebouwd per aantal fokteven. Dat wil zeggen dat de afstand pas groter wordt naar mate er meer nertsen gehouden worden. Deze staffeling is in onze gemeente overgenomen, alleen de aan te houden afstanden hierbij zijn vergroot. .

Vraag – De huidige afstandseis is dus vergroot? Ja

Vraag – Betreft deze aanvraag een verdubbeling van het huidige bedrijf? Ja, bijna wel. Er komen 3716 fokteven bij.

Vraag – Wat betekent deze nieuwe afstandseis voor de aangevraagde vergunning. In de huidige vergunning geldt een afstand van 250 m binnen de bebouwde kom en 150 m buiten de bebouwde kom. De nieuwe afstandseis is 375 m binnen de bebouwde kom en 250 m buiten de bebouwde kom. De uitbreiding van dieren is hierin meegenomen. Er moet nog bekeken worden of deze nieuwe afstandseis voor de aangevraagde uitbreiding geldt.

Vraag – Wat zijn geurgevoelige objecten? Dit is een verzamelnaam en kan van alles zijn, objecten die geur ontvangen waar mensen verblijven. Allerlei soorten gebouwen, maar denk bijvoorbeeld ook aan een kantine.

Vraag – Betreft de aanvraag een gesloten stal met luchtwassers? Nee, aanvraag is gedaan voor (gesloten) stal zonder luchtwassers

Vraag – Is het geen eis om luchtwassers te plaatsen? Nee. Er is verschil in wet- en regelgeving. Dit wordt getoetst door gemeentelijke overheid. Maar de ondernemer heeft ook vergunning van de provincie nodig. Voor nertsen zijn momenteel geen luchtwassers erkend. Verplichten kan dus niet. Nieuwe (bouw)aanvragen worden nu getoetst aan de Verordening Ruimte 2014. Hierin zijn weer strengere regels opgenomen. Maar het is nog de vraag of deze nieuwe Verordening Ruimte voor deze vergunningsaanvraag geldt. Eerst moet onderzocht worden aan welke verordening deze aanvraag getoetst moet worden.

Als de Verordening Ruimte 2014 van toepassing is, is de aanvrager verplicht om een gesprek met de buren aan te gaan. Buren kan een ruim begrip zijn.

Ontwikkeling van de pelsdierhouderij in De Rips. Dat is één van de vragen die door een aantal verontruste burgers is opgesteld. De heer Schepers licht namens de verontruste burgers toe hoe de vragen tot stand zijn gekomen. Hij wil niet aangeven over hoeveel mensen we het hier hebben, maar de grote opkomst van deze avond zegt genoeg. Ruim een jaar geleden zijn er handtekeningen verzameld, wat is hier mee gebeurd? Dit was al een signaal van de inwoners waarin werd aangegeven dat we vinden dat er genoeg nertsen zijn. Duidelijk is dat de huidige wetgeving in gebreke blijft. Wij willen een signaal afgeven richting de politiek, juist omdat er onvoldoende wetgeving is, maar moeten we al deze uitbreiding dan maar toestaan? De ondernemer onderneemt en valt wellicht weinig te verwijten. Maar de wetgeving zou zodanig moeten zijn dan onbeperkte uitbreiding niet is toegestaan.

Wethouder van Extel licht toe dat deze kwestie en deze gevoelens met het gehele college besproken moeten worden. Deze kwestie ziet de wethouder als een begin en ze ziet hier zeker een vervolg van komen. Schepers wil daar wel termijnen aan verbinden. Elsendorp heeft een klankbordgroep met burgers, ondernemers samengesteld die regelmatig over heikele punten praat om bepaalde kwesties direct te signaleren. Dat is in De Rips (nog) niet het geval. Wellicht is dit een manier om wensen van de inwoners van De Rips kenbaar te maken. Een ander verzoek van J. Schepers is om in het vervolg in publicaties duidelijke taal te gebruiken. Aan dit verzoek is reeds vervolg gegeven door de gemeente.

Hoe staat de gemeente nu tegenover de ontwikkeling van de pelsdierhouderij in deze gemeente en wat kunnen wij doen om deze ontwikkeling te voorkomen/in de hand te houden? Het nieuwe college heeft de afspraak gemaakt dat er ruimte moet zijn voor ondernemers binnen de geldende kaders. Binnen deze kaders wordt o.a. rekening gehouden met de uitstoot van fijnstof, geur en volksgezondheid. Deze wetgeving is ter bescherming van de burgers. Ondernemers krijgen ruimte binnen grenzen die door provinciaal en landelijk beleid zijn opgesteld. Achteraf krijg je de vraag of deze grenzen toereikend zijn.

De nertsenhouderij heeft een aparte status, er kan namelijk niet op geur gecontroleerd worden. Er is geen geuremissie vastgesteld voor deze tak van veehouderij. Daarom zijn er in onze gemeente aparte regels opgesteld. Per diersoort heb je te maken met verschillende stalsystemen met verschillende emissie factoren. Voor melkvee geldt bijvoorbeeld ook geen geur emissie. Daar is de afstandsnorm voor kleine en grote bedrijven gelijk. Bij varkensbedrijven zijn de afstandsnormen afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Gemeente moet binnen deze kaders werken. De wethouder heeft vandaag nog, samen met de nertsenhouders overleg gevoerd, inzake de onrust die er is en de gebrekkige regelgeving die er geldt. De nertsenhouders hebben allen aangegeven mee te willen denken over een situatie die voor iedereen leefbaar is. Landelijk is er weinig aandacht voor deze problematiek, omdat de nertsenconcentratie erg plaatselijk is, dus Den Haag zal ons niet snel helpen. Maar omdat de nertsenconcentratie hier zo groot is, leeft het probleem hier wel. Vandaar ook het initiatief genomen om samen met de nertsenhouders tot een oplossing te komen. Gemeente blijft deze problematiek op landelijk niveau aankaarten en verbind daar ook emissie factoren aan. De inspanning is er, maar tot die tijd moeten we er samen uitkomen.

Vraag – Waarom geen stop tot er meer duidelijkheid komt? Wethouder is hierover in overleg.

Vraag – Wat doen jullie met de gevolgen voor de volksgezondheid? Enige tijd geleden konden we zien hoe de geurbelasting boven dit gebied is. Kan deze situatie niet opnieuw in beeld gebracht worden? Er blijkt op dit moment een stijging van gezondheidsklachten te zijn in deze regio.

Vraag – Kunnen wij inzicht krijgen in de cumulatieve geurhinder? Vorig jaar nieuw geurbeleid vastgesteld. Hier is rekening gehouden met gegevens uit het verleden. En zijn er ook vooruitzichten gemaakt op basis de nieuwe gegevens?

Vraag – waarom blijft de gemeente vergunningen verlenen als er zoveel onrust is. Er is een Wet op verbod pelsdierhouderijen in ontwikkeling. Per 01-01-2013 gold een verbod en ontheffing kon verkregen worden tot 01-01-2024. Deze wet is aangevochten door de federatie van pelsdierhouders en hierover wordt op 3 september 2015 een landelijke zitting gehouden. Tot die tijd is het verbod buiten werking gesteld. Er zijn op dit moment dus geen wettelijke regels om aanvragen tegen te houden.

De gemeente heeft in haar beleid geen verschil gemaakt in dieren (visie). Er is dus geen uitzondering gemaakt voor nertsen. Wethouder vindt dat er naar zorgvuldige veehouderij gegaan moet worden met pelsdieren en is hier dus over in onderhandeling. Tot die tijd zullen we het samen moeten oplossen. Gemeente zou in ieder geval stop voor max. één jaar in kunnen voeren. Maar daarmee zet je alles op slot en dat is niet het beleid van de gemeente.

De handtekeningen zijn aangeboden om betere/strengere regels te krijgen. Er wordt nu gesproken over de verhoudingen binnen de regels. Steeds meer mensen ervaren hinder dan vooraf is ingecalculeerd. Daarmee wil de gemeente een snellere aanpassing van de regels. De staatssecretaris is hiervan nu ook op de hoogte. De huisarts in Elsendorp heeft een grondig gezondheidsonderzoek gedaan wat aangaf dat er meer gezondheidsklachten zijn bij mensen die in intensieve veehouderij gebieden worden. Hier is niet direct de pelsdierhouderij in meegenomen. Nu is er bewerkstelligd door de GGD dat er meer meetgegevens komen inzake de uitstoot van pelsdierhouderijen en er wordt meer bloedonderzoek gedaan naar mensen werkzaam in de pelsdierhouderij. We weten te weinig van de problemen die pelsdieren op kunnen leveren voor de volksgezondheid. We hopen daarvan in 2016 de eerste resultaten te hebben. GGD wil beleid gaan voeren die mensen beschermd. Maar voordat dit dan wordt vastgelegd in de wet zijn we een hele poos verder. Daarom moeten we met de pelsdierhouders om tafel om te kijken wat we er zelf al aan kunnen doen.

Vraag – Pelsdierhouders die overnames doen van andere veehouders die het moeilijk hebben, kunnen dus alles vol zetten met pelsdieren. Wettelijk gezien kunnen we daar dus niets aan doen. Dat is toch te gek? De minister eist een grondige onderbouwing om de wet aan te passen voor aantallen dieren per gebied. Deze grenzen zullen we samen moeten bepalen.

Vraag – in 2005 zaten we ook al bij elkaar om gezondheidsrisico’s te bespreken en te laten meten en nu 10 jaar later zijn we nog niets verder. Binnen het reconstructie plan waren regels opgesteld m.b.t. volksgezondheid, waarom nu dan geen stop in afwachting van duidelijke resultaten? Er is al bekend dat COPD toeneemt bij mensen die dichterbij intensieve veehouderij worden. Nu dus de uitdaging om te kijken hoe we die mensen kunnen beschermen. Pas vanaf de Q koort is men zich volgens de GGD gaan afvragen, hoeveel weten we nu eigenlijk? De gemeente Gemert-Bakel heeft zich hiervoor altijd sterk gemaakt.

De wethouder heeft zich ook voorgenomen om klachten beter te behandelen en meer duidelijkheid te geven in terugkoppeling. Dit alles om meer concrete informatie te krijgen over de overlast.

Een mevrouw uit Gemert heeft erg veel overlast van de fam. Van Deursen ervaren en er tegen gevochten. De Raad van State heeft haar in haar recht gesteld, maar zij is van mening dat de gemeente een deal heeft gesloten met van Deursen waardoor hij gewoon door bouwt. Hoe kan dit? Het bedrijf aan de Scheiweg zou verplaatst zijn, maar er worden nog steeds nertsen gehouden. Waarom vindt er geen telling van de nertsen plaats? Gebleken is dat er veel te veel nertsen zaten en toch gaat het door? Omdat deze avond speciaal voor de inwoners van De Rips belegd is, wil men op deze kwestie niet verder in gaan. De wethouder geeft aan dat hierover reeds een gesprek met mevrouw Gelden heeft plaatsgevonden, een week voor deze bijeenkomst.

Vraag – Is er al meer bekend over de vliegenoverlast? Deze vraag komt meedere malen terug. Er is ongeveer 2 jaar geleden onderzoek gedaan, de conclusie hiervan was toen dat deze niet door de nertsenhouderij is veroorzaakt. Maar er zijn toch echt voorbeelden die uitwijzen dat overlast van vliegen vaker voorkomt sinds er een grote concentratie nertsen zit. Overlast van vliegen kan zeker ook met het uitrijden van mest te maken hebben. Deze moet zo snel mogelijk onder gewerkt worden, maar helaas gebeurd dat niet altijd direct. Bemesting van de akkers is iets waar de gemeente niet over gaat en dus ook niet kan aanpakken.

Er wordt ook regelmatig geklaagd over mest die niet wordt afgedekt e.d. en er wordt dan ook een dringend beroep op de pelsdierhouders gedaan om direct actie te ondernemen bij overlast klachten.

J. van Deursen, eigenaar van de pelsdierhouderij aan de Burg. Nooijenlaan, vraagt zich af of nertsen meer overlast veroorzaken dan varkens. Als het allemaal varkens zouden zijn, had de bevolking er dan minder moeite mee? Da’s een lastige vraag natuurlijk. Duidelijk is dat een gesloten systeem met luchtwassers echt werkt. Maar zoals eerder gezegd, zijn er geen erkende luchtwassers voor deze tak en kan er dus ook geen vergunning voor gekregen worden. Dat maakt het moeilijk.

H. Jans van GGD vraagt zich af wat men voor de mensen kan doen die overlast ervaren. De vraag is eerst of die vliegen ook echt van de nertsen(mest) vandaan komen. Dit is nog steeds niet aangetoond.

Vraag – Een nertsenhouder uit De Rips is vertrokken om buiten Nederland nertsen te houden en doet het daar kennelijk goed. Kunnen jullie er niet voor kiezen om buiten Nederland te gaan werken? Fam. Van Deursen kiest er voor om dicht bij familie te blijven werken en wonen.

Vraag – Gebiedsgerichte aanpak : wat kan dat opleveren? Bijvoorbeeld meer controles. Als je geen wettelijke maatregelen kunt nemen, moeten we in overleg met de ondernemer.

Vraag – De verloedering aan de Jodenpeeldreef is gigantisch. Dit is een bedrijf van de gemeente zelf. Waarom wordt hier niets aan gedaan. De gemeente erkent deze verloedering.

Vraag – aan fa. van Deursen. Hoe zit het met de vergister en wordt er een luchtwasser op het bedrijf aan de Burg. Nooijenlaan gebouwd? De vergister wordt niet door van Deursen gebouwd. Een luchtwasser zit niet in het nieuwe plan ingebouwd. Wil je hierin niet tegemoet komen? Alles is bespreekpaar. Ook de provincie kan bijdragen aan verbeteringen, maar kijkt wel eerst naar de mogelijkheden van ondernemers en burgers zelf.

Dorpsoverleg – De verzamelde handtekeningen zijn destijds ook gebruikt voor de rechtszaak en tevens overhandigd aan de gemeente. Deze zijn iedere keer bespreekbaar gemaakt in het overleg met college van B&W.

Vraag – aan fa. van Deursen of hij ook het bedrijf van Smits gekocht heeft aan de Middenpeelweg. Dit is niet het geval.

Omdat de avond afgerond gaat worden spreken we af dat deze avond vervolgd gaat worden. De gemeente heeft eerst tijd nodig om antwoorden op de gestelde vragen te verzamelen en de aangevraagde uitbreiding te beoordelen. Voor De Rips is het belangrijk dat de ervaren overlast duidelijk beschreven wordt. Dan kunnen we weer verder praten.

Omdat het al bijna vakantie tijd is, zal er pas na de vakantieperiode een vervolg komen. Als er uit de gezondheidsonderzoeken concrete resultaten komen, kan er direct worden gehandeld. We gaan allemaal aan de slag om e.e.a. op een rijtje te zetten en komen er op terug.

Vraag om een duidelijk nummer voor overlast meldingen. Deze vraag is intern uitgezet bij de gemeente. We gaat de diverse instanties op een rij zetten en doorgeven. Deze worden op de site van De Rips gezet.

Voor een volgende bijeenkomst is het belangrijk dat de ervaren overlast duidelijk in beeld wordt gebracht.

Dorpsoverleg De Rips