Verslag Informatieavond buitengebied 19 januari 2017

Verslag Informatieavond buitengebied 19 januari 2017

  1. Opening

Tom van de Mortel heet een ieder welkom namens het Dorpsoverleg en speciaal de sprekers van vanavond. De agenda wordt doorgenomen. Benadrukt wordt dat de avond bedoeld is als informatieavond en nadrukkelijk niet als discussieavond. Vragen zijn uiteraard welkom.

Hij geeft het woord aan Ruud Oude Griep.

  1. Ontstaan buitengebied De Rips door Ruud Oude Griep

Ruud Oude Griep heeft een duidelijke presentatie gegeven over de situatie in het buitengebied vóór het LOG en de ontwikkelingen daarna in het buitengebied.

Hij duidt het belang dat boer en burger elkaar bij de hand nemen en niet tegenover elkaar komen staan.

Gevraagd wordt hoe klachten mbt vliegen worden behandeld. De heer Oude Griep geeft aan dat de klachten worden gestroomlijnd, zodat ze meteen doorgegeven worden aan de ODZOB (omgevingsdienst). Die gaan dan meteen naar De Rips om de klacht te onderzoeken. Eerder (vorig jaar) is een controle bij 4 nertsenbedrijven uitgevoerd. Niet is geconstateerd dat de vliegen daar vandaan kwamen, noch van het uitrijden van mest. Het blijft op dit moment niet duidelijk waar de vliegen vandaan komen.

Ook is Rentokil actief bij boeren langs geweest. Als klachten niet serieus worden genomen, mag de heer Oude Griep hierover geïnformeerd worden.

Gevraagd wordt of luchtwassers het probleem van stank oplossen. De heer Oude Griep geeft aan dat luchtwassers wel degelijk een positief effect hebben.

  1. Lezing uitkomsten onderzoek “Veehouderij en Gezondheid Omwonenden” door Dick Heederick van Iras

De heer Heederick heeft een duidelijke presentatie gegeven. Gekeken naar de problematiek van resistentie en zoönosen vanwege de veehouderij en stof en endotoxinen. Belangrijke resultaten van het onderzoek zijn besproken. Er lopen nog enkele onderzoeken, oa voor endotoxine. De uitkomsten daarvan worden naar alle waarschijnlijkheid dit jaar verwacht.

De verontrusting wordt uitgesproken mbt de longfunctie. Gevraagd wordt wat hier in de toekomst door de gemeente aan gedaan kan worden. De heer Heederick bevestigd het effect op de longfunctie en geeft aan dat door het Rijk nu beleid moet worden gegeven. Hierbij wordt sterk gekeken naar de pluimveesector. Als gekeken wordt naar de endotoxineproblematiek, zie je dat de belangrijkste bedrijven die daarin bijdragen de pluimveebedrijven zijn en daar vlak onder de varkensbedrijven. Er loopt nu een endotoxinetraject waarin meer naar de emissies gekeken wordt. De belangrijke vraag daarbij is hoe dat vertaald wordt door de overheid. De sectoren zelf zouden hierin kunnen nadenken hoe ze kunnen bijdragen aan de reductie.

De gemeente geeft aan dat de Provincie de gemeente de opdracht heeft gegeven totdat een toetsingskader is gegeven, dat er bij individuele pluimveebedrijven of bij varkensbedrijven in een bepaalde dichtheid waarbij een toename van fijn stof is, de vergunning wordt aangehouden.

Gevraagd wordt waar is gemeten. De heer Heederick geeft aan dat altijd gemeten is waar gewoond wordt. Het onderzoek had als doel om de effecten bij omwonenden te bekijken.

Aangegeven wordt dat met de locaties van de meetpunten is gekeken naar de plaatsen waar omwonenden zijn gesitueerd.

Is er sprake van een significant verschil in de verlaging van de longfunctie ten opzichte van andere plekken in Nederland? Niet bekend is of in stedelijke gebieden het effect anders is. De heer Heederick geeft aan dat dit nog verder bekeken wordt, maar denkt dat de veehouderij hier aan zal bijdragen. Bekend is dat door verkeer de luchtverontreiniging is afgenomen. De veehouderij is hierbij wat achtergebleven, waardoor het belang van de vermindering van luchtverontreiniging bij veehouderijen groter wordt.

Waar gaan de aanbevelingen van het onderzoek naar toe? Drie ministeries hebben hier overleg over gehad. Het debat hierover in de tweede kamer is nog niet geweest. Daar mag u een standpunt van het kabinet verwachten. De heer Heederick geeft aan dat verwacht wordt dat de komende jaren nog van alles verder bekeken wordt en deelstudies volgen op dit gebied en dan sectorspecifiek.

De gemeente wordt gevraagd waarom gekozen is voor een LOG in Elsendorp en De Rips? De heer Oude griep geeft aan dat dit te maken heeft met de ligging van de extensiveringsgebieden en de gebiedstypering in een gebied dat net ontwikkeld is: weidse landschappen en rechte wegen.

  1. Sluiting

Afgesloten wordt met dat samenwerken zeer belangrijk wordt gevonden.

De sprekers worden bedankt en krijgen een flesje wijn aangeboden. Iedereen wordt bedankt voor de aanwezigheid.