Notulen Openbare vergadering 3-6-2019

Notulen Openbare vergadering 3-6-2019

Notulen openbare vergadering 3 juni 2019 (vorige was 10 december 2018)

 

 1. Opening

De voorzitter heet een ieder welkom en speciaal vanuit de gemeente Janine Rechters en Marnick Dekkers, Willeke van Zeeland, Ad Reijnen, Ingrid van Geffen en Alie Schepers van het WGK.

Het agendapunt van WGK is naar voor de pauze gehaald.

 

 1. Recente projecten
 • Ria/ Harm / Niels: communicatieplan Dorpsoverleg wordt door Ria gepresenteerd, maandupdate, facebook, etc. De presentatie wordt op de website gezet, als je je aan wil melden om in de communicatiecommissie deel te nemen mag je dat doorgeven aan ons;
 • Stand van zaken fietspaden Quayweg en Peeldijk:
 • Peeldijk: Het college neemt 29 mei het besluit het fietspad te onderhouden op de huidige breedte, die varieert van 1,50-1,80 m.

Er is geen ruimte (zowel fysiek als financieel niet) en geen noodzaak (relatief lage intensiteit) om het fietspad te verbreden.

Vanuit het Wegenbeheerplan 2018-2027 wordt nu Groot Onderhoud uitgevoerd op het fietspad. Gemeente heeft aangegeven dat ze proberen het werk voor de zomervakantie gereed te hebben. Dit ook in het kader van de bereikbaarheid als de Dr. De Quayweg in onderhoud is na de zomer. Gemeente wordt nagevraagd of er ook banden naast gelegd kunnen worden omdat anders onderhoud niet veel zin heeft.

 • Quayweg: College heeft het besluit genomen (reconstructie van de weg en fietspad verbreden waar mogelijk tot 2,20 meter). De omwonenden zijn per brief geïnformeerd. Tot de bouwvak vindt de marktconsultatie plaats, zal de aanbesteding gedaan en de aannemer gekozen worden. De planning is dat in september 2019 gestart kan worden met de uitvoering.;

Aangegeven wordt dat op de ventweg naast de Middenpeelweg dat dit ook een fietspad is waar hard wordt gereden, ook door landbouwvoertuigen. Kan hier naar gekeken worden in het kader van verkeersveiligheid. Frans Ploegmakers geeft aan dat landbouwvoertuigen 25 km per uur mogen rijden. De landbouwvoertuigen willen juist graag op de Middenpeelweg zelf rijden. Dit is enkele jaren geleden met de provincie besproken. Toen is besloten dat ze binnen de bebouwde kom op de Middenpeelweg gaan, en daarbuiten via de ventweg moeten rijden. Geopperd wordt om ook in Limburg bedrijven aan te schrijven op het rustig en veilige rijgedrag op die ventweg. Mogelijk dat in de nabije toekomst een kenteken verplicht gesteld wordt voor landbouwvoertuigen. Dan kan het zijn dat deze wel op de weg moeten gaan rijden. Zodra er info bekend is, kan dit worden gedeeld;

 • Verfraaiing kloktuin: het ontwerp met vaste bloemrijke planten is besproken met de werkgroepleden en de gemeente. Het voorstel is zaterdag 28 september 2019 aanplantdag en als alternatieve datum zaterdag 5 oktober. Gemeente zorgt dat het grondwerk klaar is en de planten worden geleverd. Vrijwilligers voor het planten zijn welkom. Opgave graag via Bregje van Leuken. Gevraagd is in ieder geval ook het voetbalveld naast de kloktuin opnieuw te egaliseren en in te zaaien. We zijn hierover in overleg met de school hoe we dit aan gaan pakken, omdat er dan enkele weken (maanden) niet op gevoetbald / gespeeld mag worden. De school heeft toestemming gegeven dat het insectenhotel bij de kruidentuin verplaatst mag worden naar de kloktuin;
 • 100-jarig bestaan: Tom geeft een presentatie. Je kunt je aanmelden voor 1 van de commissies via: info@derips.nl of via Tom of een ander bestuurslid van ons Dorpsoverleg. Opbrengst Rabobank clubkas campagne is €352,75 wat gebruikt gaat worden voor het 100-jarig bestaan, €4,15 per stem. Iedereen wordt verzocht het briefje dat op de tafel ligt waarmee je je aan kunt melden om deel te nemen in een commissie, in te vullen en aan het einde in te leveren.

 

 1. Kermis

De opkomst was mooi op alle dagen. Er waren 4 teams voor het touwtrekken zaterdagmiddag. De hoogheden Prins Tom en Adjudant Bart hebben de kermis officieel geopend.

Gevraagd wordt om het touwtrekken wat later op zaterdag te laten beginnen en te vragen aan de voetbalvereniging of de wedstrijden van het voetbal op de zaterdag met de kermis vervroegd kan worden.

 

 1. Bestrijding vliegen

In het buitengebied van De Rips was er de afgelopen jaren, in de noord – oost regio ernstige vliegenoverlast. Hierover zijn klachten ingediend bij de gemeente. De gemeente geeft dan de omgevingsdienst ODZOB, de opdracht dit te onderzoeken. Die dienst zoekt dan de oorzaak van de vliegenoverlast.

 

Een duidelijke directe oorzaak/bron is nog steeds niet gevonden, wel blijft bij omwonenden grote overlast.

 

In de tweede helft van vorig jaar is een andere aanpak gestart: niet achteraf zoeken naar de bron, maar zoeken naar het voorkomen van vliegenoverlast.

 

Hoe: kort samengevat door een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen in het noord-oost gebied ten noorden van de middenpeelweg.

Eind vorig jaar zijn alle bedrijven, bewoners, de gemeente, de omgevingsdienst en een vliegen expert bedrijf gestart met deze nieuwe aanpak.

 

Als Dorpsoverleg vinden wij dit belangrijk. De zomer moet nog beginnen. Het geheel is hoopvol en natuurlijk zijn er opstart perikelen. Het optimaliseren en beheersen vraagt blijvend aandacht.

 

Tijdens de volgende openbare vergadering (ergens komende winter) zal bericht worden hoe het is gegaan en hoe het verder moet in 2020.

 

Er is een goede start gemaakt en we willen iedereen hartelijk danken voor de samenwerking en de betrokkenheid tot nu toe. Alle agrarische bedrijven, die hier veel geld in stoppen, alsook de steun van de gemeente. We komen er bij de volgende openbare vergadering op terug. Familie Joosten geeft aan dat niet alle bedrijven meedoen. Wij geven aan dat alle bedrijven meedoen en de intentie hebben om vliegen te bestrijden.

 

 1. Bestuurswisseling

Wij zijn blij dat Ria Kandelaars heeft aangegeven dat ze aanblijft als bestuurslid. Ook zijn we blij dat Mark Kanters bereid is om ook zitting te nemen in ons bestuur.

 

Paul van der Hoff treedt af. Tonnie richt een dankwoordje aan hem. Hij krijgt een attentie voor zijn jarenlange inzet in ons bestuur als blijk van waardering.

 

 1. Wit Gele Kruis (WGK)

WGK info door Ingrid van Geffen:

 • Ria Kandelaars is ook bij het WGK in het bestuur gekomen;
 • Samen met de gemeente en het waterschap Brabant water is in april 2019 door het WGK samen met Join the Pipe een watertappunt geplaatst voor de school / D’n Eik. Brabant Water heeft een les gegeven op school en aan de leerlingen een fles uitgedeeld. Join the Pipe zorgt er voor dat bij ieder watertappunt ook in Afrika een watertappunt wordt geplaatst;
 • De duofiets is besteld, die is vrij te lenen door een ieder. Gevraagd wordt voor een stallingsplaats hiervoor. Ideeën zijn hiervoor welkom, liefst een plaats met een beetje toezicht;
 • Huisartsen spreekuur in De Rips. Dokter Gondrie heeft een brief geschreven waarin hij aangeeft te moeten stoppen met het spreekuur op woensdag in De Rips. Er is een inventarisatie gemaakt van welke huisartspraktijken bezocht worden door mensen uit De Rips. Er wordt naar verschillende huisartsenposten verwezen en er zijn verschillende GGD’s in dit gebied. Dat geeft enkele problemen: kennis van onze lokale situatie, afstanden die gereden moeten worden, ze verwijzen niet vanzelfsprekend naar de juiste contactpersonen binnen ons dorp zoals de dorpsondersteuner Alie, casemanager dementie etc. Het is erg versnipperd waardoor eventuele problemen niet herkenbaar zijn. Er wordt daarom binnenkort een enquête gehouden zodat inzicht verkregen wordt over wat we van de zorg in De Rips vinden, er beter wordt samengewerkt en beter in de zorg wordt voorzien.;
 • Groei en bloei: in De Rips zijn afgelopen zaterdag 32 stenen ingeleverd in ruil voor de planten. Dit ter bevordering van het opnemen van regenwater in de grond. Bekendheid hieraan geven is volgend jaar een aandachtspunt.

 

Pauze

 

 1. Bouwen in De Rips

Marnick Dekkers van de gemeente geeft een toelichting van de stand van zaken wat betreft de bouwkavels aan Kwartelhof en de Mr. Hertsigstraat (bij de school)en het project aan de Paterslaan. Marnick Dekkers van de gemeente geeft een presentatie.

 • Kwartelhof worden momenteel 2 woningen gebouwd;
 • Hertsigstraat is bouwrijp gemaakt, de koopovereenkomst is ondertekend. Er worden 4 woningen gebouwd. De gemeente gaat een aparte avond organiseren om dit toe te lichten. Dit wordt bekend gemaakt door het rondsturen van brieven en via het Dorpsoverleg;
 • Paterslaan komen 30 tot 35 kavels te liggen. Doel is eind 2020 eerste kavelverkoop. Het dorp wordt meegenomen in de woningbehoefte door het uitvoeren van een woningbehoefteonderzoek. Eerst moet een stedenbouwkundig plan opgesteld worden, daarna een bestemmingsplan wijziging en dan het bouwrijp maken. Gevraagd wordt deze procedures zo kort als mogelijk te doorlopen en hiervoor ook te raden gaan bij Maurice Emonds. Vanuit het college is aangegeven dat het aantal kavels er moeten gaan komen. Gevraagd wordt of de grondprijs lager kan worden voor De Rips. Marnick neemt dit mee terug naar de gemeente. De grondprijs wordt later bepaald in het project. Gevraagd wordt om vanuit een positieve houding tegen dit nieuwe project aan te kijken, zodat we proberen ook daadwerkelijk nu door te pakken en woningbouw en de leefbaarheid een nieuwe boost te geven. Voor vragen kun je ook altijd Marnick Dekker bij de gemeente bellen.

 

Alle bouwgrond is nu vergeven. Daarom hebben wij als dorpsoverleg in de Visie van De Rips dit punt als belangrijkste punt aangehaald. Er staan nu 11 woningen te koop in De Rips waarvan er 5 boven de €350.000 en van de overige 6 zijn er 3 appartementen aan het Van Deurzenplein.

 

De werkgroep wonen is van start gegaan. Hierin zitten de volgende mensen: Willeke van Zeeland, Frank van den Heuvel, Mark Bax, Peter van der Heijden, naast Tom van de Mortel en Paul Berkvens namens ons Dorpsoverleg. Willeke van Zeeland geeft een korte toelichting hierop. Als commissie gaan ze een woningbehoefteonderzoek uitzetten. Gevraagd wordt ook te kijken naar de woningmogelijkheden in relatie tot hypotheekverstrekkers.

 

Er wordt nogmaals een dringende oproep gedaan dat de gemeente kritisch kijkt naar dat de grondprijs flink omlaag moet.

Naast deze werkgroep zijn er in het traject wellicht meerdere vrijwilligers nodig. Deze kunnen zich aanmelden bij Willeke van Zeeland.

 

 1. Mededelingen
 • Resultaten VeiligheidsWhatsApp groep door Ad Reijnen: er zijn op dit moment 175 deelnemers aanmeldingen. Als je nog je aan wil melden, kan dat bij Johan Schepers of Susanne van der Heijden. Er wordt nog vaak getwijfeld of je bijzondere omstandigheden op de veiligheids WhatsApp mag zetten. Dit mag gerust. Bij twijfel meld het dus gerust, bel de politie via 0900-8844 en zet het op de app en zet daarbij als de politie is gebeld;
 • Rattenmeldingen: er zijn de afgelopen weken weer ratten gezien. Altijd via de gemeente bellen, zodat de omvang van de overlast bekend wordt. Zij zorgen dat een extern bedrijf dan wordt ingeschakeld voor de bestrijding;
 • Oproep vrijwilliger om Kees van Thiel te helpen met de verzorging van de dieren bij de kerk. Jan Peters kan dat niet meer en Kees heeft ondersteuning nodig. Doorgeven aan Kees van Thiel of Tonny van Zeeland. Meinte van der Hoff heeft met Kees al besproken dat hij Kees wil vervangen bij zijn afwezigheid. Andere geïnteresseerden zijn welkom. Die kunnen zich melden bij Kees van Thiel waarbij ook Jan Peters betrokken moet worden. Het houdt in dat elke morgen ervoor gezorgd moet worden dat de herten voer en drinken hebben. Geopperd wordt om de school mogelijk er ook bij te betrekken.
 • Glasvezel: Mabib is van naam veranderd en heet nu Glasvezel Buitenaf. Er is opnieuw vertraging geweest voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Verwachting is nog steeds dat het dit jaar wordt aangelegd. De partij voor de aanleg van glasvezel (Glasvezel Buitenaf) is in onderhandeling met de gemeente om te kijken naar de mogelijkheden voor aanleg binnen de bebouwde kom.;
 • Theater bij school, hoe mee om te gaan: Bij het theater zijn stenen los komen zitten, er is zand aan het verzakken. Het is een geschenk geweest, over onderhoud zijn geen afspraken. We willen dat het er goed bij blijft liggen. Onderhoud op korte termijn is nodig. Samen met ROV is een plan bedacht wat nog uitgewerkt moet worden ook financieel gezien. Gedacht wordt het zodanig in te richten dat het onderhoudsvriendelijk wordt aangepast, én tegelijkertijd als cross-functie kan dienen. Daar komen we de volgende vergadering op terug. Aangegeven wordt dat de bovenste rij stenen in beton gezet moeten worden zodat verzakken voorkomen wordt.

 

 1. Rondvraag
 • Mbt nieuwbouwproject wordt gevraagd of ook rekening gehouden kan worden met allergieën zoals met de aanplant van bomen die minder allergisch gevoelig zijn;
 • Gevraagd wordt of de rotonde kan worden opgeknapt. ZLTO wil wel een eenmalige sponsoring geven als op de rotonde dan kenbaar gemaakt wordt dat deze is gesponsord door We gaan dit opnemen met de provincie. Blijvend onderhoud is dan ook nodig;
 • Er komt een AED bij Mart en Tiny van de Ven (richting Oploo);
 • De jeugd heeft aangegeven met de ideeënavond vanwege het 100-jarig bestaan, dat ze een sportevenement willen. Helaas is een stratentoernooi dat gepland was afgelast omdat dit onvoldoende aanmeldingen kreeg. Het enthousiasmeren is lastig. Aangegeven wordt dat er gemist wordt dat er communicatie te laat of te onduidelijk plaats vindt. Met de communicatiecommissie willen we dit juist beter organiseren. Niet alleen de output is belangrijk maar ook de input kan gemaild worden naar redactie@derips.nl Ook aandacht voor mensen die niet op internet kunnen, je moet hen ook blijven bereiken;
 • Tom en Ellen komen de briefjes ophalen voor het 100jarig bestaan.

 

 1. Sluiting

Iedereen bedankt voor de komst en tot de volgende keer. De notulen wordt op de website

geplaatst net als de presentaties.