Notulen openbare vergadering 29 mei 2017 

 1. Opening

De voorzitter heet een ieder welkom en speciaal Janine Rechters en Ruud Oude Griep van de gemeente en de sprekers van vanavond. Er is niemand van het college van B&W omdat vanavond B&W een informatieavond heeft over het kasteel.

 1. Presentatie wijzigingen Rabobank subsidie

Er wordt een presentatie gegeven door Rianne Hermes van Rabobank Peel Noord. Ze heeft een presentatie gegeven over de veranderingen met betrekking tot subsidie voor verenigingen. De presentatie wordt op de website geplaatst. Dorpsraden bekijken mee of het een breed gedragen initiatief is en geven advies aan de Rabobank. De Rabobank neemt uiteindelijk een besluit. Bij vragen kun je altijd de Rabobank bellen.

 1. Nieuwe opzet website / Facebook i.p.v. Korhoen

Harm en Niels geven een presentatie. Op de website www.derips.nl zie je een evenementenkalender die door verenigingen gevuld moet gaan worden. Dan zien de mensen in 1 oogopslag meteen wat er in De Rips op een bepaalde datum plaats vindt. Als je je op de website aanmeld, krijg je 1 keer in de 2 weken een nieuwsbrief via de email waardoor je up to date blijft. Ook zal er een uitdraai komen te hangen in D’n Eik en de Pionier zodat mensen die niet de website kunnen raadplegen, toch de informatie ter beschikking krijgen.

Om de website te promoten hebben we een facebook account ge-update.

Om de wat jeugdigere inwoners in De Rips ook te bereiken, hebben we daarnaast Whats-app groepen die we via Apps snel kunnen bereiken. Het logo wordt op dit moment gemoderniseerd.

Opgemerkt wordt dat de wijkagent met betrekking tot de buurtpreventie-app aan heeft gegeven dat je afspraken moet maken over wat je wel en niet deelt op de App-groep. We willen nadrukkelijk niet de Buurtpreventie Apps gaan vervangen hiermee.

 1. Inzage in werkzaamheden Dorpsoverleg

Als Dorpsoverleg zijn wij het aanspreekpunt van de gemeente naar de burgers toe, en andersom.

Ingrid geeft aan dat we trots zijn dat we een voorzitter in ons midden hebben die met een lintje in de orde van Oranje Nassau is onderscheiden.

 • Wegencategorisering: de gemeente heeft een voorstel gelanceerd mbt het toekennen van snelheden. In 2018 hopen ze te starten met het verbeteren van het fietspad langs de Dokter de Quayweg. Ook met de gemeente Sint Anthonis hebben wij contact gezocht omdat we vernamen dat die gemeente mogelijk de weg vanuit De Rips naar Oploo wilde terug waarderen naar 60 km per uur. Omdat wij van mening zijn dat de bereikbaarheid onder andere met het openbaar vervoer goed moet blijven hebben wij dit in een gesprek aan hen kenbaar gemaakt. Ze nemen onze argumentatie mee. De busmaatschappij is ook door ons ingelicht en gaan met de gemeente hierover contact opnemen;
 • Kermis: wij hebben de laatste 6 jaren meegelift met het kermiscontract met Bakel en Milheeze. Dit contract loopt af. De gemeente heeft in het verleden aangegeven dat ze zich niet meer met de organisatie van de kermissen bezig wil houden. Verschillende dorpen hebben echter aan de gemeente kenbaar gemaakt dat wij niet willen dat ze zich hierin terug trekken. We hebben ze gevraagd om ons te blijven steunen in de organisatie. In het najaar wordt hier verder over gesproken. De autoscooters zijn dit jaar op dinsdag rond 18.30 uur al opgehouden en gaan afbreken. Dit wordt meegenomen in de evaluatie. Er is al contact geweest hierover met de kermisorganisator;
 • Glasvezel buitengebied: Janine van de gemeente heeft vandaag nog een memo gekregen van een collega van haar. Omdat het te kort dag was ons hiervan in kennis te stellen, leest ze de memo voor: 25 april jl. is de samenwerkingsbijeenkomst tussen gemeente en Mabib getekend. Mabib is nu bezig om op gemeenteniveau alles voor te bereiden om te komen tot een vraagbundeling. Ze gaan de glasvezel alleen realiseren als 55% van de mensen ook daadwerkelijk aan gaat sluiten binnen een aangewezen cluster. Het is op dit moment niet duidelijk of dit voor of na de zomer gaat plaats vinden. Hier komen nog bijeenkomsten voor. Gemeenten gaan op zoek naar enkele ambassadeurs zoals de dorpsraden die in een klankbord groep gaan plaatsnemen. Op mabib.nl kan iedereen meer informatie hierover vinden. Het belang van de 55% is erg groot. De gemeente gaat niet over de prijs. De clusters zijn nog niet aangewezen, maar het betreft in ieder geval niet maar 1 dorp, het is waarschijnlijk 1 gemeente, of meerdere gemeenten.

 

 1. Bestuurswisseling

Nieuwe bestuursleden worden door Albert voorgesteld: Harm van Dijk, Noortje van de Ven. Tonnie Gerrits hebben we de vorige keer al bekend gemaakt. Hij gaat begin volgend jaar Albert opvolgen als voorzitter. Ingrid gaat einde van dit jaar stoppen bij ons Dorpsoverleg.

Van Bart nemen we deze vergadering afscheid na 8 jaar. Na een afscheidswoordje van Albert wordt Bart een bos bloemen en een cadeau aangeboden als dank voor zijn geweldige inzet.

Pauze 

 1. Presentatie Waterschap Aa en Maas

Er wordt een presentatie gegeven door Els Aarts, Roel van Dijk en Paul van Rosmalen.

Els heeft een presentatie gegeven over wat de werkzaamheden van het Waterschap zijn, en wat ze in ons gebied zoal doen. De presentatie wordt op de website geplaatst. Bij vragen kun je altijd de contact met het Waterschap opnemen.

Het Waterschap heeft nauwe contacten met onder andere waterschappen, Rijkswaterstaat, Dijkgraven, provincie en gemeentes. Contactpersoon voor het Waterschap Aa en Maas bij de gemeente Gemert-Bakel is Hanneke Kesteren en daarnaast een medewerker bij Ruimtelijk Beheer.

Woensdag 31 mei is een inloopmoment van 16 tot 20 uur waarin detailontwerpen van het project Peelse Loop in te zien zijn. Dit wordt ook op Facebook van De Rips geplaatst.

Bernhard Ploegmakers geeft aan dat ze de naam ‘Peelse Loop’ willen aanpassen in het Koordekanaal. Het waterschap staat hier positief tegenover. De gemeente is aan zet.

 1. Mededelingen
 • Ripse film: na 2 jaar is er 500 uur film gemaakt en dit is gisteren in 2 keer 2 uur aan de inwoners van de Rips tentoongesteld. De film was druk bezocht en mensen waren zeer enthousiast. De camera hebben ze terug geschonken aan het Dorpsoverleg. Angela, Bibi, Franka en Monique hartelijk bedankt. Ze geven aan dat ze beschikbaar willen blijven zodat ze als er verzoeken komen en ze kunnen dat ze mee helpen met het filmen. Het dorpsoverleg geeft aan dat ze gaan bekijken hoe ze het uitlenen willen gaan regelen;
 • het kruisbeeld is opgeknapt door Jan Goossens;
 • Ans geeft een toelichting over de website Boeren van de Peel: boerenvandepeel.nl. De link komt op de website van derips.nl te staan;
 • We hebben bericht gekregen van de gemeente dat de Abri (niet de halte maar het bushokje) tegenover Baltussen gaat verdwijnen. Gevraagd wordt of dit niet anders kan, of verplaatsen mogelijk is. Wij gaan de gemeente suggereren om de abri te verplaatsen, mogelijk naar de andere bushalte aan de Ripse straat;
 • als dorpsoverleg hebben wij borden gemaakt om de bouwgrond in De Rips te promoten, zodat de Ripse mensen weten dat er bouwgrond te koop is;
 • oproep om groen afval via GFT of anders gratis weg te brengen naar milieustraat. Het is niet de bedoeling dat particulieren hun groenafval of snoeiafval op de betonnen plaat bij het kerkhof brengen.
 1. Rondvraag
 • Er zijn nog een aantal DVD’s over van de film van De Rips die voor 7.50 te verkrijgen zijn bij Franka van Bakel;
 • Er wordt gevraagd of we aan de gemeente door willen geven dat een bordje bij GFT plaats komt, verboden afval te dumpen. Dit schijnt ook zo bij de praktijk van Pijnenburg te zijn. Bij de bladkorven zouden dan ook verbodsborden kunnen komen. Er is bovendien behoefte aan meer bladkorven wordt aangegeven. We geven deze opmerking door aan de gemeente;
 • Iedere dorpsondersteuner heeft een koffer gekregen met informatie over dementie. Deze koffer zal in D’n Eik voor een ieder beschikbaar worden gesteld. Bij vragen kun je bij onze dorpsondersteuner Alie Schepers terecht;
 • Whats-App gebeuren: woensdagavond 31 mei is er om 19 uur inloopavond op het gemeentehuis voor informatie over beheerders van Whats-app groepen. Dit wordt op de website geplaatst;
 • door de gemeente is een budget beschikbaar gesteld voor dorpen. Dit is bedoeld voor de werkgroepen zorg of coöperaties. Het Wit Gele Kruis zal in hun eigen ledenvergadering hier verder op terug komen.
 1. Sluiting

Iedereen bedankt voor de komst, tot de volgende keer.