Notulen openbare vergadering 27 oktober

De notulen van de openbare vergadering van 27 oktober j.l. zijn hieronder te bekijken.

Notulen openbare vergadering 27 oktober 2014:

1. Opening door de voorzitter

2. Informatie Wit Gele Kruis Coöperatie door Alie Schepers (dorpsondersteuner). Onlangs is er een info avond over genotsmiddelen voor ouders/verzorgers gehouden. Deze avond werd druk bezocht en is zeer goed geslaagd. De Coöperatie is bezig met het maken van een welkom map voor nieuwe inwoners, zodat de nieuwe inwoners weten wat er te doen is in ons dorp en bij wie ze zich aan kunnen melden. Alie doet een oproep aan verenigingen om hun gegevens aan te leveren. Op de Bedrijvendag is het eetpunt gepromoot van Den Eik, maar helaas heeft dit geen nieuwe aanmeldingen opgeleverd. Alie merkt nogmaals op dat het erg gezellig is om gezamenlijk te eten, zonder dat je er zelf iets voor hoeft te doen. Op 10 november a.s. wordt de mantelzorgdag gehouden. Aanmelden hiervoor kunt u bij Alie. Binnenkort en tegen kerst wordt er weer een activiteit georganiseerd voor de senioren. Het 3-jarig contract van het consultatieburo verloopt volgend jaar. Dan wordt opnieuw de balans opgemaakt. Alie vraagt daarom ook aan jonge ouders om zich aan te melden als lid van de Wit Gele Zorg coöperatie. Het consultatieburo is ook een vorm van zorg die jongeren aan gaat. Meer aanmeldingen zorgen voor meer draagkracht.

3. Uitleg Rabobank aanvragen subsidies door Tom v.d. Mortel. Tom laat zien hoe en waar het aanvraagformulier gedownload kan worden. www.derips.nl – Dorpsoverleg – kopje downloads – linksonder in kun je het formulier downloaden (Rabo subsidie). Het subsidiebedrag wordt niet zomaar uitgedeeld. Er moet aan de criteria worden voldaan, waarbij belangrijk is dat het een bijdrage is aan de leefbaarheid van De Rips, dat er veel zelfstandigheid in het project zit en dat er geen commercieel belang voor derden in zit.

Aanvragen die vóór 1 januari ingeleverd worden bij Tom gelden voor het 1e halfjaar, aanvragen die vóór 1 juli ingeleverd worden voor het 2e halfjaar. Een afvaardiging van het Dorpsoverleg beoordeelt de aanvragen en verdeelt de subsidie. Als er subsidie is verstrekt, dan willen we voortaan graag een terugkoppeling van de aanvraag ontvangen. Bijvoorbeeld een leuke foto van de activiteit of aanschaf om naar Rabo te sturen als dank.

Directeur Particulieren van Loon van de Rabobank: De Rabobank is onlangs geweest voor een evaluatie van het verstrekken van de subsidie. Zelfwerkzaamheid staat hoog in het vaandel en dit wordt erg gewaardeerd door de Rabobank. Men moet niet afhankelijk zijn van 1 partij, een wisselwerking/samenwerking is erg belangrijk. De directeur wijst nog even op een tweetal bijeenkomsten die door de Rabobank georganiseerd zijn, nl. 10 November is er voor leden een ontmoetingsbijeenkomst in Bakel en op 20 november is er een seniorenbijeenkomst in Beek en Donk. Op deze avond wordt, in samenwerking met de notaris, uitleg gegeven over allerlei zaken zoals schenkingsmogelijkheden, uw vermogen bij opname in verzorgingstehuis, e.d..

4. Presentatie Weekblad van Gemert-Bakel door John van Veggel. De uitgeverij valt van oorsprong onder Boerenbond Deurne. Deze is al geruime tijd actief en is zich blijven ontwikkelen. De nieuwe naam is DAS Publishers. Ze geven diverse bladen uit in onze regio. In 1903 is met het Weekblad van Deurne gestart. Daarna zijn er diverse uitbreidingen geweest in de regio. Op 4 september 2014 is er het Weekblad van Gemert-Bakel bijgekomen. In totaal een oplage van ruim 50.000 adressen. Omdat we hier sterk georiënteerd zijn op Deurne en Gemert is een combinatie gezocht. Alle info uit Bakel, Milheeze, De Rips zal altijd voorin de krant geplaatst worden. Adverteerders kunnen zelf aangeven in welke krantjes ze willen adverteren. Men heeft ook digitale versies en nieuwssites, met dagelijks het laatste nieuws. De uitgeverij heeft diverse kantoren waar men binnen kan lopen. Zo ook in Gemert sinds september van dit jaar.

5. Lezing sloot- en bermbeheer door Ido Cranen (Gemeente Gemert-Bakel). Uiteenzetting van het nieuwe beleid wat is gemaakt om bezuinigingen door te voeren. Deze info is terug te vinden op de site van de gemeente. Direct komen er diverse meldingen van onveilige situaties door het verminderd snoeibeleid. Algemene mening is dat verkeersveiligheid wel hoog in het vaandel moet blijven. Men wijst er nog op het een proefproject is, maar klachten moeten wel gemeld worden. Dit kan via het dorpsoverleg. Ook andere tips of opmerkingen zijn welkom. De fietspad door het bos vanaf de Hazenhutsedijk naar de Dr. De Quayweg, moet eigenlijk opnieuw aangelegd worden, maar hier zijn geen financiële mogelijkheden voor. Bomen tussen Parallelweg en Middelpeelweg moeten ook hoger op gesnoeid worden, maar dit is werk voor de provincie. Een bezoeker van de vergadering is bezorgd dat deze bezuinigingen alleen op korte termijn geld opleveren en op lange termijn misschien wel meer geld gaan kosten. Maar volgens de gemeente worden delen op termijn zo arm dat dit vanzelf geen onderhoud meer behoeft. Langs de Hazenhutsedijk is grond gestort met asbest er in. Hiervan is de milieuwacht al op de hoogte. De gemeente heeft de opmerkingen direct opgepakt.

6. CPO Paterslaan door Bas van de Laar (BL huisvesting)

BL huisvesting heeft een mooie presentatie gemaakt van een nieuwe woonwijk aan de Paterslaan met 29 woningen daarin. Bij voldoende gegadigden kan dit plan gerealiseerd worden. De gemeente wijst echter ook op de braakliggende stukken aan de Kwartelhof en de Mr. Hertsigstraat. De Kwartelhof kan direct bebouwd worden na verkrijging van een vergunning. Aan de Mr. Hertsigstraat (centraal gelegen) zijn nog plekken vrij voor senioren-/patiowoningen. Belangrijk is wel dat belangstellenden een interesse formulier invullen, dus bij deze de oproep aan elke belangstellende om dat te doen!

Er wordt nog gevraagd of dit plan niet doorgaat als de kavels aan de Kwartelhof en Mr. Hertsigstraat niet verkocht zijn. De gemeente vind het wel belangrijk dat deze betrokken worden, maar bij voldoende belangstelling voor de Paterslaan, zullen ze dit plan niet tegenhouden.

7. Mededelingen

  • Afscheid Frans Ploegmakers en Bernadette v.d. Heijden. Na 5 jaar bestuurswerk hebben zij plaats gemaakt voor nieuwe kandidaten. Albert spreekt beiden toe en bedankt hun voor de inzet en vele activiteiten waarvoor ze zich de afgelopen jaren ingespannen hebben.
  • Tot de tijd dat er huizen gebouwd worden wordt er een cross terreintje gemaakt op de grond langs de basisschool.
  • De fietsenstalling gemaakt van een boomstam bij Pijnenburg is af. Er wordt veel gebruik van gemaakt en het past mooi in het straatbeeld.
  • Het openlucht theater geschonken door ROV wordt begin 2015 gerealiseerd.
  • Provincie heeft een urgentieteam aangesteld voor bemiddeling bij problemen in het buitengebied tussen burgers en gemeente. Mochten er mensen zijn die problemen ervaren/verwachten in het buitengebied, dan kunnen ze zich melden. Wij kijken dan of er een werkgroep opgesteld moet worden die we in contact kunnen brengen met het urgentieteam. Allerlei klachten kunnen gemeld worden. De Rips en Elsendorp zijn aangewezen als LOG en daarmee hebben zij een verhoogde kans op problemen.

Er volgen meerdere klachten van stankoverlast van nertsen bij het nieuwe bedrijf aan de Burg. Nooijenlaan. We zullen dit voorleggen bij het urgentieteam om advies te vragen over een eventuele oplossing hiervan.

– De nieuwjaarsreceptie van de gemeente is dit jaar in De Rips op 6 januari 2015. Wij als dorpsoverleg gaan er samen met de gemeente, iets moois van maken.

-Weekblad Omstreeks van St. Anthonis wil graag weten hoe hun weekblad onlangs ontvangen is in De Rips. Een aantal inwoners, met name in De Peel hebben de Omstreeks niet ontvangen, maar belangstelling hiervoor is er wel.

– De toneelvoorstelling was weer super. Wie nog niet is geweest, moet zeker komend weekend nog gaan.

8. Rondvraag – geen vragen

9. Sluiting