Notulen openbare vergadering 2 november

De voorzitter heet een ieder welkom en speciaal de mensen van de gemeente, Alie Scheepers (dorpsondersteuner), Ad Reijnen (buurtbrigadier), Bas van de Laar en Cees Seelen (beide ivm projectbouw Paterslaan).

Actuele zaken

 • De voorzitter heet het nieuwe lid van het Dorpsoverleg welkom: Bregje van Leuken-van der Aa, ze sluit aan de bestuurstafel aan;
 • De op en afritten Middenpeelweg: in week 48 gaan ze starten vanaf Gerrits een op- en afrit en bij Ploegmakers: tractoren komen daar op de weg rijden (vanaf Gerrits tm Ploegmakers komen ze op de weg);
 • Huizen en de grond: de voorzitter legt uit hoe dit tot stand is gekomen: 4 jaar geleden is er een enquête met betrekking tot de leefbaarheid gehouden. Daaruit kwam naar voren dat er behoefte was aan bouwgrond. Frans Ploegmakers en Niels van der Hof hebben zich ingezet. Het heeft iets langer geduurd en intussen hebben enkele mensen een huis gekocht. Daarom is het aantal geïnteresseerden minder als in eerste instantie.
 • Paul Berkvens van ons Dorpsoverleg geeft een toelichting mbt het buitengebied: Hij heeft een overzicht gevraagd en gekregen van de gemeente:
 • De aanvraag van Van Deurzen, Burgemeester Nooijenlaan 7, ligt vanaf de bijeenkomst in De Rips in mei 2015 stil. De adviseur heeft wel onlangs verzocht deze aanvraag weer op te pakken en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Onlangs gaf de zoon van de heer Van Deurzen aan dat er ook luchtwassers op deze stal komen, dat zal nog in de aanvraag aangepast moeten worden. Er is nog geen overleg ingepland. De gemeente heeft gevraagd aan van Deurzen om mee te zoeken naar oplossingen voor een zorgvuldige nertsenhouderij. Verder wachten ze de komende rechtelijke uitspraak van 10 november as. af;
 • Wij als dorpsoverleg hebben de gemeente gevraagd om in de herziening van het bestemmingsplan buitengebied te regelen dat er geen nieuwe locaties voor nertsen bij kunnen komen en dat bestaande locaties niet omgezet kunnen worden naar nertsen. Daarvoor hebben wij een verzoek ingediend bij de gemeenteraad. We wachten nog op de reactie van de gemeente op deze brief. Wij weten niet of het mogelijk is om middels onze brief het bestemmingsplan te wijzigen, maar we hebben wederom een duidelijk signaal willen geven;
 • De Jodenpeeldreef 5 is van de gemeente. Er is hier een milieuvergunning verleend voor 9600 vleesvarkens, de bouwvergunning is wel aangevraagd, maar nog niet verleend. Deze procedure ligt ook stil. De onderliggende vergunning is een melding voor 50 schapen. De bijbehorende loods is verkocht en gesloopt. Het is dan zeer waarschijnlijk dat de melding voor schapen vervallen is. Vooralsnog wil de gemeente deze locatie verkopen tbv te herplaatsen veehouderij.
 • De gemeente geeft aan dat het woonhuis aan Jodenpeeldreef 5 erg verpauperd is en zegt toe dit te gaan slopen.
 • Het Dorpsoverleg heeft in een brief aan de gemeente verzocht om de milieuvergunning van deze locatie in te trekken. Hiermee proberen we nieuw vestiging van een veebedrijf op deze locatie te voorkomen. We wachten op de reactie van de gemeente;
 • Het vergunningtraject van het bedrijf van Swinkels Jodenpeeldreef 9, ondergaat een ‘reparatie’ van het bestemmingsplan. De procedure loopt. De milieuvergunning en bouwvergunning zijn verleend. De inspraak procedure loopt nog tot 13 november 2015;
 • Verder word er een overleg tussen de gemeente, ZLTO, dorpsoverleg en veehouders gepland om te bespreken wat er kan worden gedaan om mogelijke overlast te voorkomen en het buitengebied mooier te maken door meer erfbeplanting.
 • Ruud Oudengriep coördineert dit vanuit de gemeente. Ruud krijgt het woord en licht dit toe. Hij kijkt of afspraken worden nageleefd en zet acties uit om het eigen bouwblok (Jodenpeeldreef 5) netjes te maken: snoeien struiken en gebouw slopen. Ten aanzien van de milieuvergunning van Jodenpeeldreef 5 wordt gekeken of er nieuwe opstallen mogelijk zijn of niet. Na de vergadering is hij nog beschikbaar voor vragen.
 • Gevraagd wordt of er voor Swinkels varkens komen. Ruud geeft aan ja er zit een vergunning op voor vleesvarkens. Deze ligt tm 13 nov. ter inzage.

Informatie Wit Gele Kruis (WGK) Coöperatie/dorpsondersteuner

Uitleg gemeente over woningbouw door Annie Kruijzen (gemeente) medewerker van de gemeente Gemert-Bakel. Wethouder De Ruijter erkend de behoefte van bouwkavels. Er wordt nader ingegaan op het bouwplan aan de Paterslaan. Op 6 oktober jl heeft er een informatieavond plaats gevonden. Ze legt in hoofdlijnen uit wat daar besproken is. De exacte wens en invulling kan nader bepaald worden. De gemeente heeft nu de inschrijving op bouwkavels aan de Paterslaan opengesteld. Tot 8 nov. as kan worden ingeschreven. Geïnteresseerden kunnen op de website van de gemeente informatie vinden over planning, prijs en het inschrijfformulier.

Door de gemeente wordt aangegeven dat het een conceptverkaveling is waarbij nog rekening kan worden gehouden met wensen zolang het stedenbouwkundig inpasbaar is. De vraag wordt genoteerd en er zal persoonlijk contact worden opgenomen om deze vraag nader te bespreken.

Cees Seelen van LSWA architecten Oorschot licht ontwerpen toe. Hij geeft uitleg over projectbouw, en licht de verschillende type woningen en mogelijkheden van die woningen toe.

De contactgegevens staan op de website van de gemeente.

In het voortraject waren 25 belangstellenden. Momenteel is bekend dat er ongeveer 3 serieuze gegadigden zijn omdat inmiddels al verschillende voorzien zijn. De gemeente heeft aangegeven dat het project start bij minimaal 5 kopers.

De titel “ambassadeur van De Rips” wordt maar af en toe uitgereikt aan iemand die enorm veel voor het dorp doet. Afgelopen woensdag zijn de ambassadeurs bekend gemaakt: opperambassadeur Kees van Tiel en de werkgroep van het kerkhof onder leiding van Toni van Zeeland. Afgelopen woensdag is iedereen in het zonnetje gezet met een stuk taart voor bij de koffie. Daarnaast is aan hen een persoonlijk aandenken overhandigd: een potlood met daarop gegraveerd: “uit het goede hout gesneden”. Iedereen wordt nogmaals bij naam genoemd en krijgt applaus. Namens het dorpsoverleg is een kruiwagen geschonken.

Er wordt meteen een oproep gedaan voor nieuwe aanwas aangezien de gemiddelde leeftijd erg oploopt. Het is om de week woensdag ’s ochtends.

Mededelingen

 • Bosfeest: Bart vd Aa geeft aan nu oriënteren of er draagvlak is voor Bosfeest volgend jaar. We hebben echt heel veel mensen nodig. ROV is gevraagd of ze willen bijdragen. Het is nu nog niet duidelijk of er voldoende animo voor is. De commissie wil dat wel graag doen, maar het moet wel verantwoord zijn, omdat het om veel geld gaat. Alternatief is om het over 6 jaar te doen. Dan is het 100 jarig bestaan. En we moeten ervoor waken dat we niet evenementen-moe worden. In de zaal is gepeild of er animo is om het volgend jaar te houden. Er lijkt weinig animo te zijn vanuit de zaal. Er is nu nog niet definitief aan te geven of het volgend jaar kan plaats vinden. De voorzitter voegt toe dat hij gehoord heeft van de ondernemers of het nog wel te evenaren is.;
 • De voorzitter bedankt Maria Bisseling en Veronie van de Hulst voor de jaarlijkse collecte en bedankt tevens de collectanten;
 • Elly vd Broek verteld over Hartslag Nu: Allereerst bedankt voor de gulle gave van de Rabosubsidie. Deze gift is onder andere gebruikt voor promotie van “Hart Veilig Wonen” in De Rips. Wij wonen in een gebied waar we lang moeten wachten voordat een ambulance aanwezig is. Hartslag Nu inventariseert hoeveel mensen al een reanimatiecursus hebben gevolgd en dus op een lijst kunnen komen die opgeroepen kunnen worden bij een voorval. Er zijn in De Rips momenteel 4 AED apparaten. AED apparaten worden zoveel als mogelijk buiten gehangen zodat ze voor de Hartslag Nu mensen beschikbaar is. In het voorjaar wordt een informatiebijeenkomst gehouden waarbij uitleg wordt gegeven wat de bedoeling is van dit project. Er wordt geprobeerd een reanimatiecursus te organiseren voor zoveel mogelijk mensen. Streven is zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen aan de reanimatiecursus en het materiaal up to date te houden.
 • De voorzitter verzoekt of er 2 mensen na de vergadering de kascontrole willen doen. Maria Bisseling en Willeke van Zeeland stellen zich beschikbaar.
 • Rabo-subsidie: aanvragen voor 2016 kunnen weer gedaan worden. Kijk op de site van het Dorpsoverleg aan welke criteria voldaan moet worden;
 • De notulen van deze vergadering wordt gezet op DeRips.nl. Wij willen deze site ook weer onder de aandacht brengen.

Rondvraag

 • Maria Bisseling: het fietspad richting Oploo is gevaarlijk: zeer grove kiezels. Mainte van der Hoff geeft aan wordt morgen geblazen, en overmatig grind wordt er binnen 2 dagen af gehaald heeft de gemeente aangegeven.
 • De voorzitter geeft aan blij te zijn dat de jongeren ook weer meer aanwezig zijn. Ouderen moeten ook zeker blijven komen.

Sluiting

Bedankt een ieder voor de komst. Tot de volgende keer.