Notulen openbare vergadering 2 juni 2016

Notulen openbare vergadering 2 juni 2016

 1. Opening

De voorzitter heet een ieder welkom en speciaal de wethouder Miranda de Ruijter en de sprekers van vanavond.

 1. Burgertop G1000 Gemert-Bakel

Bert Visser en Karin van Hoof zijn van Burgertop G1000 die aanstaande zaterdag wordt gehouden. Ze geven uitleg hierover. Ruim 300 mensen nemen aanstaande zaterdag deel aan de Burgertop waarbij gepraat wordt over de toekomst van Gemert-Bakel. Wat zijn er voor initiatieven, wat verbind ons. Aan het einde van de dag komen er 10 thema’s uit die gezamenlijk gedragen worden. De ideeën worden meegenomen naar huis en het enthousiasme kan leiden tot een verdere uitwerking. Het Dorpsoverleg kan bij de uitwerking ook worden betrokken. De Burgertop organiseert de structuur van de dag, maar de aanwezigen zelf bepalen de thema’s. Het is voor het eerst dat een gemeente met kleine dorpen dit organiseert. Het is overdag gepland omdat het niet past in een avondprogramma.

Bij deelname kun je meepraten over De Rips. Informatie hierover is terug te vinden op: www.burgertopgemertbakel.nl. Je kunt je nog tot en met 3 juni opgeven.

 1. Stand van zaken
 • Aanleg glasvezel buitengebied:
  In het buitengebied waar geen coax kabel ligt (geheel Brabant) wordt glasvezel aangelegd. Ze starten in september 2016. Vanaf eind juni volgt meer info via de website van Mabib. Mabib gaat ook zorgen voor de aanleg. De link naar de website komt ook op de site van het Dorpsoverleg. Via de site van Mabib kun je een postcodecheck doen.
  Eenmalige aansluitkosten zijn €250,- en dan maandelijks €15, — abonnementskosten, of eenmalige afkoop van €1850,=. Ze gaan in fases bouwen. Gemert-Bakel is gepland in de eerste fase. Glasvezel binnen de bebouwde kom is nu nog niet aan de orde.
 • Inschrijving woningbouw Paterslaan: De woningbouw is niet doorgegaan. Er waren te weinig inschrijvingen. Er is nog wel een mogelijkheid om te bouwen. De gemeente heeft de plannen hiervoor open liggen en willen ieder half jaar bekijken of er intussen wel genoeg gegadigden zijn.;
 • Beleid pelsdierhouderijen en zaken buitengebied:
  We geven een update: kort samengevat zijn we allemaal bang dat er meer nertsen worden gehouden waardoor er meer overlast zou kunnen plaats vinden. Wij geven daarom telkens aan dat er wat ons betreft geen nerts meer bij mag komen in ons dorp. Omdat de gemeente zich moet houden aan wet en regelgeving, is het theoretisch nog mogelijk om vergunning af te geven. De gemeente is echter van mening dat er gezien het voorlopige verbod (er loopt nog een cassatierechtzaak) Wet verbod op de Pelsdierhouderij voldoende handvaten biedt om uitbreiding te voorkomen. Gemeente heeft ons toegezegd te blijven hameren bij het Ministerie.
  Wij hebben als Dorpsoverleg andere gemeenten gevraagd hoe zij hier mee om gaan. We hebben voorgesteld aan onze gemeente om het voorbeeld van gemeente Deurne te volgen en het Bestemmingsplan te wijzigingen. Ze werken hier niet aan mee, mede uit vrees voor schadeclaims. We denken dat we er alles aan gedaan hebben. We blijven volgen hoe het verder gaat. We zijn wel van mening dat het belangrijk blijft om samen op te trekken zowel boer als burger. We vinden het belangrijk om vooral de overlast aan te pakken. Dhr Ruud Oudengriep van de gemeente bezoekt daarom ook agrarische bedrijven.
  De Jodenpeeldreef 5 is van de gemeente en is mede op ons verzoek intussen gesloopt. De milieuvergunning rust nog steeds op deze locatie. Vooralsnog wil de gemeente deze locatie verkopen tbv te herplaatsen veehouderij.
  Het Dorpsoverleg heeft wederom in een brief aan de gemeente verzocht om de milieuvergunning van deze locatie in te trekken. Hiermee proberen we nieuw vestiging van een veebedrijf op deze locatie te voorkomen. We wachten op de reactie van de gemeente.
  De gemeente heeft meerdere onderzoeken gedaan naar de herkomst van de vliegen. Voor ons allen is het van belang dat we overlast blijven melden, het nummer van het melden staat op de site van de gemeente. Dit wordt op de site derips.nl geplaatst. We benadrukken dat het belangrijk blijft om te signaleren en klachten te blijven doorgeven.Onlangs heeft met nagenoeg alle agrarische ondernemers en het Dorpsoverleg een overleg plaats gevonden. Hierbij is het voorkomen van overlast ook aan de orde geweest.
  De planning is dat we einde van het jaar een bijeenkomst plannen waarbij we een update geven over de laatste stand van zaken mbt het buitengebied. Ook wordt verwacht dat de uitkomsten kunnen worden besproken van het gezondheidsonderzoek, en de fijn stof en ammoniakmeting.
  Gevraagd wordt wat precies de stand van zaken is van Van Deurzen.
  We hebben de bij ons bekende informatie doorgegeven. Er kwamen reacties dat er mogelijk andere feiten zijn. Daarom is gevraagd om via de gemeente de volledige en juiste informatie op te vragen en te verspreiden naar het dorp. Als we de vraag concreet toe gemaild krijgen, dan kan het dorpsoverleg dit bij de gemeente opvragen (per email naar dorpsoverlegderips@upcmail.nl).
  Wij hebben binnen de gemeente een contactpersoon die ons steeds informeert. Als wij concrete informatie willen hebben, dan kunnen wij dat via haar opvragen.
 • Kerken svz (Albert): wij als Dorpsoverleg zijn 2 maanden geleden benaderd door Willy Donkers over het voortbestaan van onze kerken. We zijn op 25 mei jl. in Elsendorp geweest waarbij gepeild werd hoe bij andere MiddenPeel dorpen gedacht werd over de toekomst van de kerken. De Rips was goed vertegenwoordigd. We denken dat we ons zorgen moeten maken over de toekomst van de kerkgebouwen. Kunnen we deze herbestemmen en geschikt maken voor nevenfuncties. We zoeken nog mensen die de kar willen trekken naast Bets Gelden, Tonnie van Zeeland.
 1. Informatie Wit Gele Kruis Coöperatie/dorpsondersteuner

Normaal staat Alie hier, maar die kon niet, Ingrid van Geffen neemt haar waar.

 • Alie heeft een welkom map gemaakt samen met enkele verenigingen. Deze map kan nog aangevuld worden. Met deze map gaat Alie naar nieuwe bewoners van De Rips. Hierin kunnen verenigingen zich promoten;
 • het contract van 3 jaar met het consultatiebureau is afgelopen jaar afgelopen. Er is een enquête gehouden die ook op de basisschool is verspreid. Hiermee werd gepeild wat de inwoners daar vinden van het consultatiebureau. Ook werden wat bredere vragen gesteld. Conclusie: jonge mensen ontmoeten elkaar nog steeds graag en hebben behoefte aan hulpverlening als dat nodig is. Het consultatiebureau blijft voorlopig doorgaan in De Rips, op kosten van de gemeente;
 • vorig jaar heeft het prikuurtje tijdens de vakantie doorgang gevonden op donderdagochtend. Er wordt bekeken of dat ook dit jaar mogelijk blijft in de vakantie;
 • Alie lost heel veel individuele vragen op. Daarnaast zit ze iedere 6 weken in het wijkteam namens De Rips;
 • WGK is bezig met thema’s rondom armoede, dementie en wat doen we rondom beweging. We zijn bezig met een ‘kwiekroute’. Dat is een route door het dorp waarbij beweging voor jong en oud wordt aangemoedigd.
 1. Antoine van de Akker van de Rabobank komt een toelichting geven over het project Participatie. Het doel daarbij is om de omgeving te versterken door te participeren bij initiatieven. Hiervoor zijn kernteams bij de Rabobank opgesteld. In het kernteam voor onder andere De Rips zit Antoine van de Akker. Hij heeft uitgelegd wat een kernteam doet. Het gaat daarbij om kennis en praktische ondersteuning waarbij leefbaarheid, duurzaamheid en economie hoog in het vaandel staan. De ideeën moeten daarvoor worden aangedragen. Er zijn randvoorwaarden aan verbonden, oa. moet het verzoek door een vereniging worden ingediend, het moet een klant zijn bij de Rabobank, etc.
  Iedereen wordt uitgenodigd om hiervoor een aanvraag in te dienen. Meer informatie is te vinden via de website van de Rabobank. Mochten er tussentijds vragen zijn dan kun je die ook altijd via Antoine stellen of via de Rabobank vragen naar de afdeling communicatie.

Pauze

 1. Filmpje Koordekanaal (Bernard Ploegmakers)

Er wordt eerst een filmpje gedraaid (na de pauze).

In het met de hand gegraven Koordekanaal is van 1955 tot 1968 het huisvuil van gemeente Bakel en Milheeze erin gestort. Wij zouden graag dat huisvuil er uit hebben, waardoor een originele stuw uit 1939 weer zichtbaar wordt. Dit komt ook ten goede aan de natuur. Hiervoor is toestemming nodig van Staatsbosbeheer, Provincie en de gemeente. Hiermee wordt het Koordekanaal terug gegeven aan de Natuur. Om alvast een gedeelte van dit project te kunnen bekostigen wordt deelgenomen aan het project voor de Peeltrofee, dat heet “Het Koordekanaal uit de Vergetelheid”. Als de trofee wordt gewonnen, komt er €2500,= beschikbaar. Daarmee worden de stuw en de loopgraven voor een klein deel zichtbaar.

Iedereen wordt opgeroepen om te stemmen via www.peeltrofee.nl, kiezen voor het ‘Koordekanaal uit de vergetelheid’. De retourmail moet je dan met ‘ja’ beantwoorden.

Ook op de website van derips.nl, facebook en de site van ‘De Blikken Emmer” komt een link naar deze site.

 1. Uitleg samenwerking ZLTO met dorpsoverleg (Paul H)

Ruud Oudengriep heeft contact gezocht met Paul en Paul van het Dorpsoverleg om alle agrarische ondernemers bij elkaar te krijgen. Op 14 januari jl is die avond gehouden waarbij een grote opkomst was. Hierbij waren sprekers aanwezig (oa een varkenshouder uit Deurne). en de gemeente, ZLTO, veehouders en een delegatie van het dorpsoverleg. Daarin is gesproken over wat er kan worden gedaan om mogelijke overlast te voorkomen en het buitengebied mooier te maken door meer erfbeplanting. Ruud Oudengriep coördineert dit vanuit de gemeente. Er is een uitnodiging rondgestuurd om een erfbeplantingsplan samen op te pakken. Dat wordt einde van het seizoen gestart. Ook heeft Rentokil aangeboden een gratis bedrijfsadvies te geven over ongediertebestrijding. Inmiddels zijn al 16 bedrijven bezocht.

Ook is gesproken over PR, stel je bedrijf open, hoe blijf je in gesprek met de burgers. We zijn blij met de goede opkomst en vonden het een zeer positieve bijeenkomst.

Gevraagd wordt of dit los staat van het project over leegstand in het buitengebied. De gemeente is met die leegstand al wel bezig. Zeker over de stoppende bedrijven wordt al nagedacht.

Toegevoegd wordt dat de wegen (zoals De Rommedreef) er niet altijd even netjes bij liggen. Verduidelijkt wordt dat hier mogelijk verkeer voor het bedrijf Van Mill een bijdrage aan levert.

We geven aan dat we ook met Van Mill gaan spreken zodat de Min. Rommedreef ook netter blijft. Blijf elkaar hier op aanspreken over het buitengebied.

Daarna wordt gevraagd waarom we beginnen over groenstroken, want toen het LOG in kaart werd gebracht zouden er groenstroken van 20 meter in acht worden gehouden. Daar lijkt niet meer naar gekeken te worden. Ook tussen de stallen bij bedrijven zou een bepaalde afstand verplicht zijn gesteld in het verleden. Er wordt toegelicht dat Ruud Oudengriep van de gemeente nu juist bedrijven daar op aanspreekt, daar waar ze in strijd zijn met de vergunning.

 1. Lezing Rentokil inzake ongedierte bestrijding (Joan Schouten)

Joan geeft een presentatie en benadrukt dat preventief weren van plaagdieren zeer belangrijk is. Ook het melden van plaagdieren blijft belangrijk. Hiervoor kunt u de gemeente bellen of rechtstreeks met een plaagdierbestrijdingsbedrijf.

 1. Mededelingen:
 • toelichting aanpassing werkwijze dorpsoverleg. We nodigen verenigingen uit voor vergaderingen, en merken dat we weinig punten aangeleverd krijgen. Daarom willen we ze vragen om ons uit te nodigen bij een bestuursvergadering zodat we misschien elkaar op die manier kunnen versterken. Een uitnodiging voor een vergadering kan gestuurd worden aan dorpsoverlegderips@upcmail.nl óf 1 van ons aan te spreken;
 • wegencategorisatie: Alle wegen worden landelijk opnieuw ingedeeld, gericht op in de toekomst de zelfrijdende auto. Het Dorpsoverleg is gevraagd om met de gemeente hierover te discussiëren. Met name over welke wegen 60 of 80 km weg moeten worden. Onlangs is Ingrid bij de gemeente geweest bij een brainstormsessie waarbij gevraagd is om na te denken over hoe in de toekomst de wegen in onze gemeente eruit moeten zien. Welke wegen gaan we in de toekomst 80 km wegen maken, die worden dan ook als zodanig ingericht. Een bureau is ingeschakeld om een plan over de inrichting van de wegen in de toekomst op te stellen (verwacht nog dit najaar). Als bekend is hoe de inrichting wordt, dan wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld het verbeteren van fietspaden. Het blijft tot die tijd het oplappen van wegen.;
 • oefening defensie 11 tm 14 juli in het dorp voor op het plein. De school is daarover al ingelicht. Het gebied waar mensen niet mogen komen wordt afgezet. Het betreft een oefening. Gevraagd wordt na te gaan of D’n Eik bereikbaar is. Dit wordt nagevraagd.;
 • de bloembakken bij de kerk zijn weer mooi gevuld: Bets Gelden en Tonnie van Zeeland hebben hiervoor gezorgd. Bedankt daarvoor. De gemeenschap bekostigd dit jaarlijks;
 • Veronie van de Hulst en Maria Bisseling bedankt voor de gezamenlijke collecte;
 • we hebben een nieuw welkomstbord in De Rips als je van Elsendorp af komt (bij Gerrit vd Elsen). Bernard Ploegmakers en Lawrence Jacobs hebben hiervoor gezorgd. Afhankelijk van de reactie bekijkt het Dorpsoverleg of er meerdere borden gemaakt zullen worden;
 • we krijgen weer een lopende klok in het centrum.;
 • de Rabobank subsidie kan vóór 1 juli nog aangevraagd worden door verenigingen;
 • zondag 10 juli Harmonie Gemert komt op het open luchttheater tussen 12 en 12.30 een concert geven;
 • de notulen van deze vergadering wordt gezet op DeRips.nl. Wij willen deze site ook weer onder de aandacht brengen.
 1. Rondvraag:
 • Gevraagd wordt of de Korhoen nu die is gestopt, in een kleinere vorm toch terug kan komen. Els van de Heuvel zit zelf in de zaal en beantwoord deze vraag. De Korhoen is er 44 jaar geweest. Ze is jaren de voorzitster van de Korhoen geweest. Els geeft zelf aan dat ze vanwege financiële zaken het per direct moesten stoppen. Ze kunnen de verantwoording niet meer nemen, ook niet voor een kleinere vorm.
 • Gevraagd wordt of het Dorpsoverleg de informatie die altijd in De Korhoen stond op de website kan verstrekken. Albert wijst op de site van derips.nl deze kan door een ieder gevuld en geraadpleegd worden;
 • Op 20 november 2016 wordt stil gestaan bij een monument dat de grens tussen Brabant en Limburg 300 jaar bestaat. Gevraagd is om na te denken over hoe hier iets voor te organiseren. Bernard Ploegmakers is hiermee doende;
 • Albert roept op om voort te zeggen dat we de volgende keer nog meer mensen hebben op de openbare vergadering.
 1. Sluiting

De voorzitter bedankt een ieder voor de komst. Tot de volgende keer.