Notulen openbare vergadering 10 December 2018

Notulen openbare vergadering 10 december 2018

 

 1. Opening

De voorzitter heet een ieder welkom en speciaal vanuit de gemeente Janine Rechters en wethouder Inge van Dijk, en Alie Schepers van het WGK.

 

De notulen van de vorige vergadering staan op de website en worden vastgesteld.

 

 1. Recente projecten: Zonnepanelen, Mabib, asbestverwijdering, visie De Rips
 • Harm: Zonnepanelen zijn allemaal verkocht en 10 november is de officiële ingebruikname feestelijk geopend.;
 • Niels: Mabib stand van zaken wordt toegelicht, het project is een kwartaal opgeschoven: eerste kwartaal 2019 aansluiting gereed;
 • Paul B.: asbestverwijdering zaterdag 27 oktober hebben de 10 aanmeldingen hun asbest af kunnen geven. Er is gemiddeld 20 m² per aanmelding afgevoerd. De gemeente is blij met de pilot, het is goed gegaan. Nu volgt een nul-meting. De gemeente gaat aan de hand van foto’s de mensen die nog asbestdaken hebben liggen actief benaderen. Wat kun je doen als je nu nog een asbest dak hebt. Mensen die minder dan 35 m² willen afvoeren, kunnen dit gratis bij de milieustraat afgeven.

Voor vragen kun je de gemeente bellen en vragen naar Marc Kerkhof.;

 • Tonnie ligt toe dat we bezig gaan met de gemeente over de visie van De Rips en wat de belangrijkste punten zijn waar we voor De Rips aan willen werken. 22 januari hebben we hiervoor een eerste bespreking gepland met de gemeente.

 

 1. Whatsapp groepen veiligheid (Johan)

De veiligheidswhatsapp groep is opgericht. We hebben 2 beheerders gevonden: Susanne van der Heijden en Johan Schepers. Zij zijn de contactpersonen voor de gemeente en de politie.

Belangrijk is afspraken te maken wat je wel en niet meld op een Whats-app groep. In een folder is de informatie nogmaals verduidelijkt. De folder is 7 november huis aan huis rondgebracht. Er zijn op dit moment 163 aanmeldingen. Aanmeldingen zijn nog welkom. Als je nog je aan wil melden kun je bij Johan, Susanne of Bregje terecht. Johan heeft in een powerpoint het doel en verder informatie toegelicht. De presentatie wordt op de website geplaatst.

Er wordt gevraagd als er een melding wordt gemaakt staat er soms alleen een nummer en geen  naam. Dat komt omdat het nummer dan niet in je contacten staat. Door die zelf toe te voegen krijg je voortaan wel een naam, als je die weet of kunt achterhalen.

 

 1. Bestuurswisseling
 • Niels heeft het penningmeesterschap overgenomen van Tom van de Mortel.
 • Marlies treedt dit jaar noodgedwongen af als bestuurslid na 4 jaar in ons bestuur te hebben gezeten. In onze volgende bestuursvergadering staan we hier bij stil.
 • Ria Kandelaars kijkt tot de zomervakantie mee of ze als nieuw bestuurslid structureel bij het Dorpsoverleg wil. Ze is contactpersoon tussen het WGK en ons dorpsoverleg en stelt zichzelf voor.

 

 1. Ambassadeur De Rips

Maria Bisseling en Veronie van der Hulst worden naar voren gehaald en in het zonnetje gezet voor hun jarenlange inzet voor het organiseren van de goede doelen week (gezamenlijke collecteweek). Ze krijgen een attentie met streekproducten als dank je wel voor hun geweldige inzet. De jaarlijkse donateursactie is iedere 3de week in maart.

 

 1. Wit gele Kruis

Aangezien de punten voor de pauze vlot zijn verlopen, is dit punt verschoven en voor de pauze behandeld. WGK info door Alie Schepers:

 • Samen met de gemeente en het waterschap Brabant water plaatst het WGK samen met Join the Pipe een watertappunt. Brabant Water gaat een les geven op school. Het tappunt wordt geplaatst voor D’n Eik. Join the Pipe zorgt er voor dat bij ieder watertappunt ook in Afrika een watertappunt wordt geplaatst;
 • De bosrolstol gaat niet door. Na een ervaring er mee én in de jaarvergadering is door de leden van het WGK unaniem besloten in plaats van een bosrolstoel een duo-fiets aan te schaffen. Ideeën voor de stalling zijn welkom en graag aan Alie doorgeven;
 • Elke laatste maandag van de maand is er het koffie-uurtje. Afgelopen keer werd dit druk bezocht toen Cor Verberkt over zijn wandeling naar Santiago de la Compostella vertelde;
 • Alie laat de dementievriendelijke koffer zien. Ze benadrukt dat er de mogelijkheid is deze bij haar op te halen om in te zien;
 • Morgenavond is er in de Eendracht het Alzheimer café;
 • Afgelopen jaar is er een informatieavond georganiseerd over alcohol en drugs. Deze avond werd niet zo druk bezocht. Dit is een opkomend groot probleem. Volgend jaar willen ze er daarom meer aandacht aan besteden zodat er een betere opkomst is.;
 • Samen met het Dorpsoverleg is een gesprek geweest met dokter Gondrie over het spreekuur in De Rips. Er is nog verder geen informatie over bekend, gesprekken volgen.

 

Pauze

 

 1. 100-jarig bestaan De Rips

Tom geeft een presentatie over het 100 jarig bestaan en de voorbereidingen die daarin al zijn gedaan. In 2021 bestaat De Rips 100 jaar. Op 29 oktober is er een ideeënavond geweest. Er waren ongeveer 30 personen aanwezig. Elke groep kreeg een flipover waar ze per groep ideeën op konden schrijven. Met het doorschuiven van de groepen werden de ideeën aangevuld. Daarna werd met post-its een prioritering aangegeven. Als je je aanmeld bij een commissie kun je er zelf ook invulling aangeven. Op de presentatie is uitgewerkt wat het resultaat is van die avond en welke ideeën er zijn geopperd. Het idee is om door het jaar heen verschillende evenementen te hebben. Verduidelijkt wordt dat het voorbeelden zijn, de exacte invulling wordt later verder uitgewerkt door de commissies. Er zijn 6 verschillende commissies waarvoor je je nog aan kunt melden.

Je kunt je aanmelden voor 1 van de commissies via: info@derips.nl of via Tom of een ander bestuurslid van ons Dorpsoverleg.

Gevraagd wordt of er een dorpsspaarpot gemaakt kan worden. Dat is een idee dat meegenomen kan worden. Degene die invulling geven per activiteit kunnen beter bekijken om hun financiering daarvoor rond te krijgen. Het risico wordt benoemd dat er dan steeds bij dezelfde mensen wordt aangeklopt. De overkoepelende commissie gaat meekijken ook over de mogelijkheden om geld voor activiteiten te verzamelen.

 

Vanuit het Dorpsoverleg wordt er een aanvraag gedaan voor de Rabobankclubkascampagne.

Tom geeft een toelichting wat je zelf kunt doen om gratis lid te worden. Je krijgt 5 stemmen per jaar die je als je lid bent uit mag brengen. Je kunt door het uitbrengen van je stem mee beslissen aan welke projecten geld wordt gedoneerd. Tom laat zien hoe je je aan kunt melden als lid van de Rabobank, maar aangegeven wordt dat je dit ook telefonisch of per email kunt doen. Hij roept iedereen op, die klant is bij de Rabobank dit ook te doen. Het 100 jarig bestaan zal geld van de Rabobank Clubkas goed kunnen gebruiken. Aan de hand van een presentatie wordt getoond hoe je je in kunt schrijven. De presentatie komt ook op de website: www.dorpsoverleg-derips.nl Ans Ploegmakers heeft vorig jaar aangegeven dat er een moment wordt gekozen dat er vanuit het Dorpsoverleg iemand met een laptop mensen helpt bij het lid worden en inschrijven of je stem uit te brengen. Gedacht werd dit aan een koffie-uurtje te koppelen. Aangezien er in december geen koffie-uurtje meer is gepland, heeft Els aangegeven dat dit in de KBO-brief gezet zal worden. Als mensen vragen hebben bij het aanmelden dan kunnen ze zich richten tot Noortje.

Albert geeft aan dat er 1 bedrag wordt gedeeld door het aantal stemmen. De leden die aangemeld zijn (lid geworden zijn) krijgen een email dat je kunt gaan stemmen.

 

 1. Mededelingen
 • Svz onderhoud fietspaden Quayweg en Peeldijk, Tonnie geeft een toelichting. De voorkeur gaat uit naar een (e-bike) toekomst bestendige oplossing en dat is een fietspad van 3,5 meter. Ook voor De Rips is dit de beste oplossing. Daarvoor is grondaankoop van aanwonenden nodig. De gesprekken met grondeigenaren langs de Dr. Quayweg zijn nog niet afgerond. De situatie op sommige plaatsen is erg complex. De bedoeling is dat dit in januari 2019 wordt afgerond;

Mbt de Landmeter van Beurdenweg-Peeldijk loopt een voorstudie over de globale planning en een kostenraming. In het voorjaar van 2019 komt er meer duidelijkheid.;

 • Gemeente is samen met ons dorpsoverleg in gesprek met de omwonenden om zo te proberen vliegenoverlast volgend jaar te voorkomen. Inhoudelijk is er nog niets te vertellen. Als er vragen zijn kunt u terecht bij ons Dorpspoverleg;
 • Verfraaiing kloktuin (en rotonde);

* verfraaiing kloktuin: in de openbare vergadering van 20 nov.2017 kwam een vraag naar voren om in het kader van de leefbaarheid van De Rips, het bloemenperk bij de klok aan de Hertsigstraat, te verfraaien. Daarom is de gemeente bezig met het maken van een ontwerp en is een plant-dag aan het voorbereiden, in samenwerking met een werkgroep vanuit het dorp samen met ons Dorpsoverleg. In een vervolgbijeenkomst worden hier zowel het ontwerp als vervolgacties besproken. Aangegeven wordt dat nu gedacht is aan vaste bloemrijke planten. Verder is het hobbelig voetbalveld aan de Mr. Hertsigstraat aangekaart. De gemeente heeft toegezegd dit komend voorjaar te egaliseren en opnieuw in te zaaien. Andere punten van verfraaiing worden later opgepakt;

 • De rotonde is opgeknapt, dat wil zeggen flink onderhoud aan gepleegd nadat we de provincie hierom verzocht hadden;
 • Facebook / website (Harm): derips.nl. Als er niets op de dorpsagenda staat, krijgen degene die zich aangemeld hebben geen maandupdate per email. Toegelicht wordt hoe je je kunt aanmelden voor de nieuwsbrief van de dorpsagenda en voor Facebook. We zoeken nog verslaggevers die hun eigen verhaal schrijven over de Rips voor de website. Als er mensen zijn die dit leuk vinden dan kun je dit doorgeven. De maandelijkse uitdraai komt ook te hangen bij D’n Eik en de Pionier.;
 • gemeente heeft doorgegeven dat binnenkort gestart gaat worden met de bouw van een 2 onder 1 kap aan de Kwartelhof. Novelbouw uit Bakel gaat dit bouwen, 1 woning is inmiddels verkocht. Voor meer info zie funda.nl. Het bestemmingsplan voor de bouw van 4 woningen aan de Mr. Hertsigstraat is onherroepelijk. Gemeente heeft aangegeven in overleg te zijn met een ontwikkelaar voor de bouw van deze woningen. Meer info volgt zsm;
 • Het dorpsoverleg is benaderd door Geert-Jan van Geffen voor het oprichten van een “woning commissie”. Het doel is De Rips te laten groeien. Wij willen dit graag stimuleren. Wij horen graag of er inwoners zijn die hieraan mee willen werken. Aangegeven wordt dat dit jarenlang als Dorpsoverleg al is gestimuleerd, maar dat er toen geen handtekeningen uit voort zijn gekomen. Toch willen we blijven investeren. Er wordt veel gereageerd dat ze het eens zijn met het stimuleren van nieuwbouw. Er wordt geopperd dat er gestart moet worden met het bouwrijp maken van grond aan de Paterslaan. De rest volgt vanzelf. Het moet dan wel interessant zijn wat er wordt neergelegd. Gevraagd wordt om in dat kader ook in De Rips een bedrijf te kunnen starten / uitbreiden door het aanbieden van bouwgrond;
 • Willem de Wit is als opvolger van Meinte van der Hoff benoemd als voorzitter van Stichting D’n Eik en daarmee de samenwerking met de school. Wij willen Willem van harte feliciteren met deze benoeming;
 • Bij het theater zijn stenen los komen zitten, er is zand aan het verzakken. Het is een geschenk geweest, over onderhoud zijn geen afspraken. We willen dat het er goed bij blijft liggen. Onderhoud op korte termijn is nodig. ROV kijkt wat ze hierin kunnen betekenen. Er wordt aangegeven dat nagedacht moet worden over de behoefte van de kinderen om te crossen. Voor ideeën kunnen jullie bij ons terecht.;
 • De kerstgroet is geplaatst.

 

 1. Rondvraag
 • Laura Ypma vraagt waar is het kunstwerk Snake en Windows gebleven. Ze vraagt of het niet op de rotonde kan worden geplaatst als bekend is waar het is. Uit navraag blijkt dat het is terug geschonken aan de familie van de kunstenaar;
 • Albert Knijnenburg vraagt of er voor de mensen binnen de bebouwde kom ook een mogelijkheid is om op glasvezel aan te sluiten. Niels licht toe dat dit wordt bekeken nadat het buitengebied is aangelegd. Het buitengebied moet 1815,= aansluitkosten betalen. Gevraagd wordt of dit een gedeelte dan terug gaat naar de mensen van het buitengebied als de mensen binnen het dorp ook een aansluiting krijgen. Dit wordt meegenomen in de bespreking met Mabib. Gemeente Sint-Anthonis heeft het gratis aangelegd. Niels licht toe dat het project daar anders is opgepakt.;
 • Françoise van den Broek vraagt hoe het staat met dat de viskraam om de week in De Rips zou staan. Noortje geeft aan dat er een dezer weken duidelijk gaat worden of er om de 2 weken een viskraam in De Rips komt staan;
 • Hans van der Heijden geeft aan of aan het voetbalveldje bij school ook wat aan gedaan kan worden. Dit wordt in het voorjaar door de gemeente ingezaaid. Dan mag het een maand niet gebruikt worden.

 

 1. Sluiting

Iedereen bedankt voor de komst en tot de volgende keer. De notulen wordt op de website geplaatst net als de presentaties.