Coöperatiefonds Rabobank Peel Noord

Nieuwe initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van ons dorp kunnen een aanvraag indienen bij het Coöperatiefonds van Rabobank Peel Noord. Op Rabobank.nl/PeelNoord onder de rubriek “Samen bereik je meer dan alleen” vind je het aanvraagformulier.

Tekst toelichting Coöperatiefonds

Rabobank Peel Noord is een maatschappelijk betrokken bank. Een deel van onze winst geven we daarom terug aan de lokale samenleving. Dat doen we onder andere via ons Coöperatiefonds waarmee we NIEUWE initiatieven financieel ondersteunen die het sociale, maatschappelijke en culturele leven in de lokale gemeenschap versterken en verbeteren. Alleen organisaties in de vorm van een vereniging of een stichting kunnen een initiatief bij het Coöperatiefonds indienen. Deze initiatieven dragen zichtbaar bij aan het leefklimaat in ons werkgebied. Er kan een bijdrage van € 100 tot maximaal € 10.000 worden gevraagd. Het rendement voor de samenleving is het belangrijkste uitgangspunt van het Coöperatiefonds. De samenleving wordt er primair beter van. Bij het Coöperatiefonds gaat het dus niet om sponsoring waarbij prestaties en tegenprestaties contractueel worden vastgelegd. Wel wordt de aanvrager gevraagd om publiciteit te genereren over de steun en betrokkenheid van de Rabobank, maar dit is niet het primaire doel.

Commissie Coöperatiefonds
De ledenraad van Rabobank Peel Noord is dicht betrokken bij het Coöperatiefonds. Een commissie, bestaande uit leden van de ledenraad, beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Zij maken hun eigen afweging op basis van de criteria van het fonds, het beschikbare budget en inhoud van andere aanvragen.

Advies dorpsraad

De dorpsraad ontvangt de ingediende verzoeken te informatie. Zij kunnen, naar behoefte, het verzoek voorzien van aanvullende informatie en een advies aan de commissie. Indien nodig voor de beoordeling, vraagt de commissie Coöperatiefonds zelf ook actief aanvullende informatie aan de dorpsraad.

Stappenplan aanvragen Coöperatiefonds

Stap 1: De vereniging/stichting dient een aanvraag in op rabobank.nl/peelnoord.
Stap 2: De Rabobank toetst de aanvraag op de voorwaarden.
Stap 3: Aanvragen per kern ter kennisname (PDF) toesturen aan betreffende Dorpsraad.
Stap 4: Vergadering Commissie Coöperatiefonds (indien een commissielid als verenigingslid óf belanghebbende betrokken is bij een aanvragend initiatief, onthoudt hij/zij zich van besluitvorming/stemming).
Commissieleden kunnen aanvullende informatie vragen bij dorpsraad.
Stap 5: Na besluitvorming informeren indienende vereniging en dorpsraad over het initiatief in hun kern.
Stap 6: Goedgekeurde initiatieven worden op Rabobank.nl/peelnoord gepubliceerd.

Bekijk de voorwaarden voor de Coöperatiefonds Rabobank Peel Noord