Beeldvormende avond Energietransitie (woensdag 5 juli 2023)

Beeldvormende avond Energietransitie (woensdag 5 juli 2023)

Klik op de volgende link voor meer informatie op de site van de Gemeente.

De beeldvormende avond over de duurzame opwek is op 5 juli en start om 20.35 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.
Het is een openbare avond waarbij iedereen welkom is.

Link naar de berichtgeving

 

Wat houdt een beeldvormende avond in?
Een onderwerp bevindt zich in een stadium waarbij met name de raad
geïnformeerd moet worden, omdat op termijn de raad om een besluit wordt
gevraagd. Dit kan gaan over een nieuw onderwerp waar de raad voor een eerste
keer aan zet is dan wel een onderwerp waarin de afgelopen periode zich
ontwikkelingen hebben voor gedaan en de raad over geïnformeerd dan wel
bijgepraat moet worden voordat er concrete voorstellen voorgelegd kunnen
worden. De avond is ook bedoeld om beelden op te halen bij de raad die als
uitgangspunt dienen voor de volgende fase en interactie staat centraal..
De uitkomst van de beeldvormende avond is de basis voor een
commissievergadering en leidt uiteindelijk tot een adviesnota met raadsbesluit.

Inhoud
Energietransitie: hoe en waar gaan we onze energie duurzaam opwekken?
Doel
Uw raad meenemen in de mogelijkheden en belemmeringen van duurzame opwek van
energie.

Programma en Vorm
Er wordt een presentatie verzorgd door Stantec van ongeveer een half uur. Er wordt
duidelijk gemaakt wat de opgave is voor Gemert-Bakel in 2030 en 2050. Er worden een
aantal scenario’s geschetst voor de toekomst. Daarna is er gelegenheid voor vragen en
kunnen wensen worden ingebracht.

Randvoorwaarden, overwegingen en alternatieven
In de regionale energiestrategie 1.0 is de ambitie van Gemert-Bakel voor duurzame
opwek in 2030 opgenomen: 5 pilots zonnevelden (5 velden van ca. 6 ha = ca. 30Gwh). De
zoekgebieden in de RES zijn niet vastgesteld, conform de huidige kaders kunnen onder
voorwaarden overal zonnevelden gerealiseerd worden. Gezien de huidige situatie van
netcongestie, die lang zal duren, moet er slim worden omgegaan met duurzame opwek.
Een van de opties is grootschalige zonnevelden rechtstreeks aansluiten op het hoofdnet
van Tennet. Een andere optie is een lokaal energienetwerk waarbij vraag en aanbod
lokaal op elkaar worden afgestemd, zonder het netwerk te belasten.
Volgens huidig beleid mag een oppervlakte van een zonneveld maximaal 6 ha. bedragen.
Een overweging is het beleid te versoepelen en grotere initiatieven mogelijk maken dat we
sneller kunnen inspelen op initiatieven. Het beleid kan geborgd worden in de definitieve
omgevingsvisie.

Participatie
Uit te nodigen: alle ontwikkelaars die eerder hebben aangegeven interesse te hebben.
Enexis, ZLTO en andere stakeholders die eerder betrokken zijn geweest bij de huidige
afwegingskaders zonnevelden.
De verwachting is dat er enkele ontwikkelaars zijn die in willen spreken.
Achterliggende stukken
Afwegingskaders zonnevelden (jul.2020)

20230628 presentatie beeldvormende avond duurzame opwek 5juli

Link naar de berichtgeving